Picture of the author
Picture of the author
War bannerWar banner

Purim 5777 Kumzitz Farbrengen

On Purim, Everyone Can Enter Without Permission

3 hr 4 min

Class Summary:

Purim 5777 Farbrengen, Sunday, March 12, 2017. 

Please leave your comment below!

 • Anonymous -6 years ago

  אור המאיר

  בהמשך לביאור ספר אור המאיר על ושתי בלי לבושים בשם הבעש"ט:
  ראיתי בקונטרס דברי תורה ממו"ר הרה"ג ר' מרדכי זילבער שליט"א, , ע"פ פשטות דברי המגילה נראה דמיאון של ושתי לבוא אל הסועדה היתה משום שהיא לא רצתה לעשות דבר נבלה, ואף שחז"ל פירשו שפרחה צרעת איך יתכן שאפילו לפי פשטות הענין יהי' נראה על פרוצה כזו שלא רצתה לעשות מעשה נבלה. ואמר דכתיב כאן ותמאן ושתי , וכחה היתה מוימאן של יוסף, שכיון שיוסף עושה מעשה של מיאון על דבר נבלה פעל ועשה בקדושה שיפעל ממעשיו שאפילו פרוצה כזו ימאן לעשות דבר נבלה למען הצלת כלל ישראל עכ"ד
  והנה דברי האור מאיר ידועים שושתי בכלל לא היתה יכולה לבוא אל הסעודה כיון שקליפה הוא רק חיצוניות וכשנקראת לבוא בלי לבושה הרי אין לה כלום מעצמה וכל מציאותה הוא רק לבושה וממילא אינו יכול לבוא כלל
  ולפי"ז נמצא בעת שתפס אשת פוטיפר בבגדו של יוסף ידוע שתפס בבגדו והיינו בגידו שהיא טענה שהוא כבר חטא עי"ז שבא לעשות מלאכתו רב ושמואל חד אמר לעשות צרכיו עמה כו' והיא תפסה בזה ואמרה כי הוא כבר אבד מעלתו ואין סיבה שלא יחטא עוד והוא עזב את בגדו היינו שאמר שאין זה מציאותי אכן שבגדתי אבל זהו רק חיצוניות שלי אבל אני איני החיצוניות שלי אני כל כולו פנימי וממילא עזב את בגדו וינס ויצא החוצה
  וכיון שיוסף עשה מעשה של וימאן לגלות שהוא אינו חיצוניותו ומציאותו הוא הפנימיות שלו פעל ונתן כח שושתי הרשעה יגלה שהיא אך ורק חיצוניות ואין לה פנימיות כלל
  וממילא המנהג הוא להחליף בגדינו בפורים לסלק מעצמינו כל חיצוניות כיון שהוא יום של גילוי הפנימיות
  יה"ר שכל הברכות של כלל ישראל מברכים אחד לחבירו ביום הפורים וכל הגילויים שזכינו לראות יתקיים לעד ולנצח ויתגלה פנימיות האמיתי של כל העולם ומלא הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים

  Reply to this comment.Flag this comment.

 • R

  rafa -7 years ago

  at What time can it be played again???

  Reply to this comment.Flag this comment.

 • A

  afficionado -7 years ago

  Great program. Can we have some light? Can't see Rabbi YY!!

  Reply to this comment.Flag this comment.

Purim Farbrengen

Rabbi YY Jacobson

 • March 12, 2017
 • |
 • 14 Adar 5777
 • |
 • 5530 views

​Leilu Nishmas Reb Eliyahu Tzion ben Reb Chananya Niasoff ז״ל

And in the merit of our partner in Torah, Yigal Yisroel ben Sofia, שיחי׳​

Related Classes

Please help us continue our work
Sign up to receive latest content by Rabbi YY

Join our WhatsApp Community

Join our WhatsApp Community

Ways to get content by Rabbi YY Jacobson
Connect now
Picture of the authorPicture of the author