Picture of the author
Picture of the author

Yiddish: The Mikvah -- A Story of Unconditional Love

Why Purim Is Superior to Yom Kippur

Class Summary:

This Yiddish lecture was presented by Rabbi YY Jacobson at the "Ashreichem Yisroel" event in honor of the new Mikvah at the Beis Hamidrash Beis Baruch of Chassidei Tzanz-Klausenburg, in Williamsburg, Brooklyn, NY, under the leadership of the Tzanz-Klausenburger Rebbe, Rabbi Shmuel David Halberstam Shlita.

Please leave your comment below!

 • צ

  צבי -3 years ago

  שמעתי את שיעורו של כבוד הרב בחנוכת המקוה בקלויזנבורג.

  במחלוקת בין ר' יהודה ור' מאיר קידושין ל"ו ע"א 
  שהלכה כר"מ ש"בין כך ובין כך קרויים בנים" ולא כר' יהודה
  ואע"פ שתמיד במחלוקת ר"מ ור"י הלכה כר"י (עירובין י"ג)
  כאן הלכה כר"מ. וכך פסק הרשב"א כפי שאמרת.
   
  נראה לי, שההסבר לפסוק כר"מ הוא שר"מ מסתכל על הפנימיות 
  ולכן למד מרבו אלישע בן אבויה שנקרא "אחר" כי "תוכו אכל קליפתו זרק"
  ובתורתו של ר"מ כתיב כתנות אור ולא "כתנות עור".
  ולכן לא נפסקה הלכה כמותו כי  לא היו יכולים לעמוד על סוף דעתו
   "שהיה אומר על טמא טהור ומראה לו פנים" 
  (במשמעות כפולה: גם מסביר ונותן טעם לפסק שלו, וגם מלשון מראה שבפנים הוא טהור)
  ובאופן כללי "האדם יראה לעיניים" ולכן פוסקים על פי מה שרואים בחוץ.
  ולכן תמיד הלכה כר"י. אולם כשרוצים לדעת על פנימיותו של דבר בהא הלכה כר"מ.
  ולכן בעניין קרויים בנים, רוצים לדעת אם בפנים יש קשר אלוקי ליהודי שלא נוהג מנהג בנים
  פוסקים כר"מ שהוא יודע ועד מה יש בפנים. (וביותר החידוש למהרי"ט בקידושין שם שאע"פ ששנקראים משחיתים באותה עת נקראים בני אל חי אף שעומדים במרדם ולא כרש"י שיקראו בני אל חי אחר שיעשו תשובה
  וכך נראה בבירור מהמהר"ל מפרג נצח ישראל פרק י"א)
  בקיצור ר"מ הוא הרנטגן (x rays) של ההלכה. וכשרוצים לדעת מה יש בקרביים בתוך ליבו של היהודי פוסקים כר"מ.
  בברכה לחיזוק תורתו הנעימה
  צבי שורץ, 
  ניצן,  ישראל

  Reply to this comment.Flag this comment.

 • ש

  שמואל -5 years ago

  ברכת התורה וברכת הנהנין

  יום י''ב לחודש  ניסן שנת ''ה' ברכך בכל מעשה ידיך'' לפ''ק
   
  יהא שלמא רבא מן שמיא לראש המדברים בכל מקום הרב האי גאון וחסיד רבי יוסף יצחק דז'עקאבסאן שליט''א
   
  אחדשהט''ס  כראו ונכון, באתי להביע את גודל התפעלות והתרגשות שהי' לי מכת''ה בעת שהקריב קרבן שב''ח בפ''ה צ''ח במועדו, לקהל חסידי  קלויזענבורג בווילימסבורג.
   
  רק אתמול שמעתי  הדרשה פעם הראשון , אשר בדברו מערי''ב ערבים ובחכמה קולע שערי''ם וישם דברו כעדן. ולא נלאה אזני לשמוע הדרשה פעמיים באהבה.
   
  וברכתי עליו ברכת התורה וברכת הנהנין
   
  יישר כחכם  רב דז'עקאבסאן. יישר כחכם.
   
  ואסיים בהכנעה ובהשתחואה, בברכת ה', יחזקהו ויאמצהו  ואורך ימים ושנות חיים ישביעהו ובישועתו יראהו
  חג כשר ושמח
   
  מעריצו ומוקירו כערכו הרם
  שמואל

  Reply to this comment.Flag this comment.

 • ME

  Moshe Eisenberg -5 years ago

  כל מילה מתוק מדבש מלא תוכן! נקודה קטנה. מה התירוץ על הקושיא למה ר׳ עקיבא מביא פסוק מנביאים ולא מתורה הק׳? 

  Reply to this comment.Flag this comment.

  • Anonymous -5 years ago

   נקודה זו הרי למדים דוקא מהפסוק "מקוה ישראל ה'", היינו שהקב"ה הוא כביכול כמו מקוה ש"מטהר את הטמאים". ולא ילפינן זה מפסוקים אחרים. ובנוגע להפסוק ביחזקאל וזרקתי עליכם מים טהורים, יעויין במקור הדברים בלקוטי שיחות חלק יז פרשת אחרי מות, ושם נתבאר באריכות הסיבה שרבי עקיבא ציטט דוקא שני פסוקים אלה, על פי התוכן שנתבאר בהשיעור. תעיין היטב שם וינעם לך

    

   Reply to this comment.Flag this comment.

 • י

  יעקב -5 years ago

  הווארט על מה מקוה מטהר את הטמאים הוא הפלא ופלא ממש ממש, מבהיל על הרעיון

  Reply to this comment.Flag this comment.

Klausenburg Mikvah Lecture

Rabbi YY Jacobson

 • March 11, 2019
 • |
 • 4 Adar II 5779
 • |
 • 1967 views

Leilu Nishmas Reb Eliyahu Tzion ben Reb Chananya Niasoff ז״ל. And in the merit of our partner in Torah, Yigal Yisroel ben Sofia, שיחי׳

Related Classes

Please help us continue our work
Sign up to receive latest content by Rabbi YY

Join our WhatsApp Community

Join our WhatsApp Community

Ways to get content by Rabbi YY Jacobson
Connect now
Picture of the authorPicture of the author