Picture of the author
Picture of the author

And What if Your Issues Come From Me?

The Courage to Challenge My Mindset Fueling My Addictions

Class Summary:

This class was presented on Parshas Shlach, 21 Sivan, 5779, June 24, 2019 at the Ohr Chaim Shul, Monsey, NY 

Please leave your comment below!

 • R

  Rachel -4 years ago

  wow wow

  Great class, the last part was mind blowing!
  how we all don’t really know where we begin or end and what part are ours or are “borrowed”...we are all part of this menorah of human existence......wow, wow....!!!!!
  The deep understanding when we judge we are creating separation between each other and detach from the oneness. We are a nation that has to be chiseled out of oneness than we can be a menorah and light the world.

   

   

  Reply to this comment.Flag this comment.

 • ע

  עזרא -4 years ago

  ודאי שלא למד חסידות חב"ד

  https://www.israelhayom.co.il/article/668723

  והוא מגדולי המחזירים בתשובה שכביכול חזר בשאלה. אבל חבל חבל שלא למד מאמר זה, וחסידות חב"ד, כי אז היה מדבר ברמה אחרת לגמרי

   

  Reply to this comment.Flag this comment.

 • עע

  עזריאל ענגיל -4 years ago

  שיעור יום שני שלח כא סיון תשעט

  ב''ה. יום ב' פר' שלח כ"א סיון תשע''ט – שיעור בלקוטי תורה מאת הרה''ג והחסיד מוה''ר ר' יוסף יצחק יעקבסאהן שליט'א. תורגם ע''י עזריאל יהודה הכהן ענגעל

  בהעלותך דף לג, א: המשך וסיום מאמר וזה מעשה המנורה מקשה זהב

  הרב עשה חזרה מלאה על המאמר, באופן מקיף, כדאי לשמוע וכו'.

  אחד היסודות הגדולים במאמר הזה, הינו שהלימוד, ההתבוננות וההפנמה הוא להרגיש בכל יום בן אדם חדש, כפי שאדם הראשון הרגיש, כתוב בכל יום אברכך, דהיינו להסתכל בכל יום זה מה שמייצר את הברכה, למרות שנשתרש אצלו כל מיני מניעת וכו' כנ''ל.

  אנו מביאים שוב את המילים של לקוטי תורה לבעל התניא כי זה מדבר בפני עצמו, כשחוזרים על זה חשוב להדגיש כל מילה.  

  בזה"ק, ואפילו הירך הוא באמת מנורה, רק שיהיו זהב טהור בלי סיג כמ"ש בפסוק אחר מקשה אחת זהב טהור, כי הזהב אם יש בו סיג ממין אחר, נשתנה מראיתה לירקון, כן ע"י הרע נשתנה וסימן לעבירה הדרוקן, וצריך להיות סור מרע לגמרי, והיינו להאמין בבוקר חדשים לבקרים שהיום נתחדש העולם מחדש, כמאמר המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, שממש נברא מאין ליש, והוא ג"כ היום נוצר כמו אדם הראשון, בוודאי יירא ויבוש מלמרות עיני כבודו ולא ירצה בעולם האין. גם בחוש הראות אנו רואים בכל יום מעשה בראשית בתחלה חשך הלילה ואח"כ יהי אור השמש ליום. וזהו בכל יום אברכך במה שאני רואה שגולל אור וכו' וחשך מפני אור היום בזה אני מכיר לברכך. ואל יאמר האדם שנמנע אצלו לפרד מהרע והתאוות שנשתרש באיסור. ע"ז אנו אומרים בתפלה אמת ממצרים גאלתנו ה' אלהינו מצרים נק' ערות הארץ היינו הדיבוק בתאוות במחשבתו והרע מקיפו שאינו יכול לצאת ולהסיח דעתו מהם זהו בחינת מצרים שאינו יכול לברוח משם כי אם ברצון ה'. וזהו נשים משלו בנו נשים לשון רבים בין בהיתר בין באיסור (הואיל שא''א לצאת ממצרים)

  אז הקב"ה מוציאו ממצרים כי מאין יבוא איש הישראלי לבחי' מצרים, שנקראו בנים למקום שטבעם לעשות רצון אביהם שבשמים אבל הוא מאתו ית' שנתן היצה"ר (כמאמר אשר הרעותי וגו') כמו שהיה גלות מצרים ע"י גלגל שגלגל הקב"ה עם אבותינו עד שהביאם וכו', (דהיינו זה לא סתירה שהגעתי למצרים, ואני אבוד ולא בסדר וכדו', אלא הכל מגיע מאתו יתברך ואני בן למקום – דהיינו אין מצב שבן אדם יכול לומר שאני תקוע, איך הגעתי בכלל לכאן? אלא כי ה' גלגל אותך והכל מגיע ממנו), הנ''ל מאפשר ריפוי ותרפיה מטראומות, קשיים ותקיעויות למיניהם להבין שיש משמעות ומטרה למה האדם הגיע למצב של מצרים, וכל אחד יש לו את המצרים שלו.  

  וע"כ כתיב ואנכי נטעתיך שורק כולה זרע אמת אפילו כשהאדם נופל למטה ח"ו לתאוות בחי' שור"ק בעקמימות אעפ"כ כולה זרע אמת ויכול להשתנות ויכול לעשות מזה סגו"ל סגולה מכל העמים, וכן היה במצרים שאמר הקב"ה אנכי ארד עמך מצרימה ואנכי אעלך גם עלה אנכי מי שאנכי (דהיינו אני לבדי יורד איתך ואני לבדי גם מעלה אותך) ארד וגו' ואנכי אעלך שהקב"ה עוזרו גם עלה שבחי' גם יהיה לו ג"כ עלייה (ועמ"ש בד"ה ויעש משה נחש נחשת בענין פי' גם זו לטובה). (דהיינו הכל יהיה לו עלייה- הדגש הוא על ''גם'', כי הואיל שזה לא המקום שלך, אלא נשלחת לשם ע''י גלגל וכדו', ולכן שורוק ניהיה סגול, שבן אדם לא יחשוב שמצרים זה המקום שלו ח''ו ומתרגל מהגלות ומהסושי וכדו', אלא התגלגל לשם ע''י ה', אך אנכי ארך ואנכי אעלך – בבחינת יתרון האור מן החושך, כשזה מגיע מחושך, דהיינו סגול שמגיע מהשורוק, וזה הדגש של ''אמת ממצרים גאלתנו").

  וזהו אמת ממצרים גאלתנו כי כולה זרע אמת כנ"ל ע"כ ממצרים גאלתנו ה' אלהינו שהגאולה שיהי' הוי' לאלהינו מבית עבדים, המשועבד לתאות פדיתנו, ואיך היתה הגאולה? כל בכוריהם הרגת כי בעולם נק' פטר כל רחם הראשון וכן בנפש הוא השכל ראשית חכמה. וזהו כל בכוריהם הם שכליים של מצרים שכל אחד רוצה להעמיד רצונו ע"י שכלו (דהיינו הרצון והשכל הראשון שיצר את המצרים זה הרגת – דהיינו כידוע בריפוי אנו צריכים ללכת למחשבה הראשונה שגרם לי לחשוב שאני לא בסדר ולהפוך אותו לטוב או לכתוב את הסיפור האמיתי מהתחלה וכדו', זה הבכור הזה הרגת).  

  הרגת שיפול ממדרגתו ורצונו שנק' מיתה (דהיינו לשחרר את האגו ולתת לעצמו ליפול ולבטל רצונו בפני ה' יתברך) עד כאן היה חזרה ותוספת. וההמשך,  

  ובכורך ישראל (גאלת, דהיינו זה) שכלו אלהות להתבונן גדולת א"ס ב"ה בתפלה הנק' מטה בזהר הקדוש, שיש בתפלה מטה כסא מנורה ושולחן (בזח"ב מ"ד א' קל"ג א')

  רפידתו זהב גאלת ( דהיינו המטה מזהב, וזה גאלת שזה השכלו האלוקית)

  שלא יהיה דרך מקרה (שלא יהיה רק פעם באיני-יודע-כמה-זמן, שלפעמים מזדמן לי איזו תפלה חמה ואמיתית) מחמת מניעת, שזהו גלות עדיין, אבל תהיה הגאולה וחירות משעבוד הפרנסה שלא יהיה דבר מונע מתפלה, (כל הדאגת שיש מפרנסה ויש לו לחץ חרדות וכו' שזה משאיר את המוח שלי תקוע, ואז צריך גאלת )כי בלא תפלה א"א להיות סור מרע, (חידוש נפלא – כי תפילה נותן את המחשבה והשכלו אלקות כנ''ל וסור מרע, וזה גאלת)...

  ולכן תיקנו וידויים בכל יום בתפלה (תחנון) שקודם התפלה כשיתבונן שפלתו שהוא במצרים, (פסק בש''ע בסימן צח' באורח חיים, צריכים לדעת את שפלת עצמו ולאחמ''כ מיד צריך לדעת גדולת א''ס ב''ה)

  ויתבונן בגדולת א"ס ב"ה (ואתה הרי חלק מזה, כי אתה חלק אלוק ממעל ממש, כי גם אנוכי ארד וגם עלה, דהיינו כשלומדים על שפלות חייבים ללמוד את גדלות ה', זה חייב ללכת ביחד ללא זה הוא נשאר במצרים, כי יש כאלה שחושבים תמיד על שפלותם ועל גדלות הבורא, אבל הם נשארים תקועים בשפלותם, יגונם ודכאונם, ולכן מוכרח להשיג גם גדלות הבורא, ושהאדם הוא חלק מהבורא, כפי שאומר לעיל בהמאאמר שבנים אתם לה' אלקיכם, והנשמה היא חלק אלוקה ממעל ממש, ואז) יתחרט בודאי מן הרע (כי אז הוא מגלה באמת מי שהוא והוא מבין שהוא לא הרע הזה וזה לא אני) ובתפלה יהיה וידוי דברים, ואז יהיה מנורה אחת זהב טהור שיהי' ירכה ופרחה מנורה אחת. (זה מה שיאפשר לו להיות מנורה, להיות מקור של אור שיכול להאיר את הסביבה והעולם כולו).

  אך העיקר שצריך להיות אחדות גמור זה עם זה, שלא יביט ברעת חבירו וכו'. (דהיינו שלא יסתכל ויתמקד ברע של חבירו – למשל "אתה לא משלנו", זה לא מנורה, כי המנורה חייב להיות מקשה אחת באחדות גמור). כידוע שהאדמור הזקן כשדיבר על הנ''ל הוא באמת היה שם, וזה לא סתם משהו מהשפה אל החוץ, כך שאנו יכולים להתבונן על זה ולהאמין למילים האלו שזה דא''ח וכדאי להפנים את זה היטב היטב.  

  אבל מה עושים כשאני כן רואה ברעת חבירו? ואני כן שם לב לחלקים הרעים של חבר וכדו'? )

  והיינו שידע שיש למעלה מנורה, (כנ''ל כנסת ישראל, ואפי' זרובבל כנ''ל) מקשה, שהעליון ירד למטה והתחתון עולה למעלה, שהרע יורד לפעמים למטה ונכנס באדם רע (דהיינו לפעמים הרע יורד ונכנס לבן אדם אחר לגמרי)ולהיפך עשיית איזה מצוה מאדם רע לפעמים עולה למעלה ונוטל אחר, וכל אדם צריך לתלות החסרון בו והטוב שלו שמא הוא מאחר שעלה למעלה, ורעת אחרים שמא הוא שלו, שירד למטה ואז יהיה באמת אחד, הירך עם הפרחים, שכל אחד יחזיק עצמו לבחי' ירך ולחבירו בחי' פרח, וחבירו להיפך, (זה נקרא אחדות אמיתית, אחדות זה לא רק שאני אומר לך מילה טובה ונותן לך חתיחת קיגל וכדו', שזה גם חשוב מאוד ולפעמים קריטי, אך כאן אנו מדברים שליטת המחשבה והשכל ברמה אמיתית ופנימית עד א''ס, וכשמאמינים בזה ומפנימים את זה, אזיי זוכים לצאת ממצרים הפרטי ואפשר להיות מנורה ואור ומקשה אחת ולהפוך כל דבר מחושך לאור.

  סיפר את הסיפור הידוע על הדברי חיים, בשם נכדו בשם סבתא שלו ששמה את זה מאימא שלה רחל פייגא די מקורי, כשהדברי חיים היה בחור בן 15-16 אחד הגדולים בשם ברוך תם, היה לה בת הכי יפה בפנימיות ובחיצוניות, הלך לישיבה לחפש בחור, הראש הישיבה נתן לו בחור מס. 1, אכן פגש אותו למשך שעתיים ואז אמר מזל''ט, לפני החתונה האימא של הכלה אמרה שצריך לעשות קצת יותר מחקר, שלח בחורים וראו שהוא נכה, איך זה יעבוד עם הרחל פייגא? ומה עושים? בקיצור זה היה משבר. יום אחד הבחור בא ואמר אני יודע מה אתם חושבים, אתם יכולים לבטל את השידוך, אני מבין את זה, אל תרגישו רע וכו', אבל הבחור אמר אני רוצה להיפגש עם הכלה, נכנסו לחדר ודיברו, ואז הבחור אמר לכלה, בוא נסתכל במראה ואז היא ראתה שהיא הנכה והוא הישר וכו', היא נבהלה, וסיפר לה שלפני שירדו לעולם הוא ביקש מה' לראות את השידוך וכך היה צריך להיות, את נכה ואני ישר. אז ביקשתי להחליף את המצב. וזה מה שהראתי לך. וזה קצת נותן הבנה מה זה מקשה אחת, כשאני רואה משהו שזה בעייתי, איני יכול תמיד להתעלם כי כנסת ישראל זה מקשה אחת, דהיינו לפעמים הרע למעלה והטוב למטה או להיפוך, הרע שאני רואה אצל משהו אחר יכול להיות ממני, וכן ההיפוך, דהיינו זה יכול להיות ממנו. דהיינו אם אני מבטל משהו ממני אזיי אני מבטל את עצמי מעצמי, וזה נקרא אחדות. וזה אמיתי לחלוטין. בעש''ט פירש, הוכח תוכיח למה פעמים? כי לפני שאתה מוכיח תוכיח את עצמך קודם. דהיינו מאיפה מגיע ההוכחה, בדרך כלל זה מגיע מהחסרונות שלי, ואז אני מדבר אליך כי אני מתכוון אלי, ולכן הדרך הכי טובה לתקן מישהו אחר, זה ע''י תיקון עצמי. זה כמו לשבור את המראה. וזה מקשה אחת זהב. אזיי כשאני רואה רע אצל משהו אחד, זה יכול להגיע ממני.

  כל זה לא דבר שמה בכך, במיוחד בזמנים אלו שיש הרבה שליטה על החומר עצמאות ואגוטיזם, וצריך הרבה מאוד התבוננות לקחת את כל האתגרים ולהפוך אותו לאחדות לזהב למקשה אחת, ובוודאי במצב כזה אף אחד לא יפסיד אלא ההיפוך כולם רק ירוויחו מזה ויהיה אור עצום וגדול....

  ואז יכול אהרן הכהן להדליק אש בכל הז' נרות שהוא כהן גדול רב חסד שכל החסדים בו יוכל להמשיך מאהבה רבה לאהבת עולם ואז ממילא יהיה תוכו רצוף אהבה בהתגלות לבו כרשפי אש וכו'. וזהו בהעלותך את הנרות שאהרן יעלה אותם:

  ישר כוחכם להרה''ג והחסיד מוה''ר ר' יוסף יצחק יעקבסאהן שליט'א על השיעורים הנפלאים !!!

   

  Reply to this comment.Flag this comment.

 • RA

  Reb Aharon -4 years ago

  Shiur summary

  M J 24 ‘19

  “Zeh maaseh hamenorah ad yaracha ad pircha”

  “Zeh maaseh hamenorah” – hammering out the gold, challenging one’smidos, not being stuck in my original form but rather growing and forming into a better person, 

  “zahav” – awe and fire of HaShem

  "ad yaracha ad pircha” – refers to every type of Jew from the top to lower,                            pircha = soars

  “zahav tahor” – pure, w/o mixed w/aveiras, get rid of sediments, toxicity that make the gold impure,   “sur ma’rah” – “remove oneself from bad”

  How?  Each day is a new morning, world created anew, fr nothing to something, new energy, new possibilities, new energy, the ability to say goodbye to the old and welcome in the new.  Requires a deep awareness.   Experience oneself as Adam haRishon – a freshness, a new start, a clean slate.

  Value one’s personal dignity, importance, valuable.  Adam couldn’t dismiss himself, we also are at the center of creation.  One will either advance the world or move it in the other direction.  There is something very big in your avodah.

  Greatest challenge – one feels stuck, “It’s true about all others, that one can change, but not me!”  Don’t say “for me it’s impossible”.  Don’t say “the rah is too entrenched in me”.

  Mitzrayim – a morally depraved place, one is tied up in their taivos, begins with thoughts.     

  “k’altano” – we are saved out of Mitzrayim w/Hashem’s ratzon. 

  First step - to recognize I can’t control everything, HaShem is in control.

  “Banim L’Hashem” – children to Hashem” – a person’s nature is to want to be close to and to do the will of Hashem.

  Looking at one’s mistakes in life – ultimately there are reasons we might not understand yet this is where one has to be.  Doesn’t mean that I am no longer a child of Hashem, I certainly still am! 

  No irreversible situations.

  Yermiyahu:   “Anochi natasicha shurik, kulah aerah emes”.”  Hashem planted …

         “Shurik” (crooked) can be changed to “segel” (a segula, a treasure of all people)

  "Anochi" – beyond the names of HaShem – with this help from Hashem one can change the energy from shurik to segel.

  Transform the Mitzrayim (challenge, obstacle) and catapult one to a different, better place.

  18:00

  Shlomo Hamelech – “wisdom is greater than stupidity, like light is greater than darkness”.   Seems pashut – of course wisdom is greater than stupidity and light is greater than dark.

            I.e. from stupidity, the wisdom that comes can be even greater

  Bocher – first born – 1st glimmer of awareness – if it’s a bochur Mitzrayim, a bad thing, then it should be “killed” at the first chance

   

  Man from Chelm walked to Warsaw in winter.  Mud cold.  Sees metal planks so walks along on them.   Hears a squeak from afar.  Sound gets closer and closer.  He flies off tracks into a ditch and gets a bit hurt.   A Yid picks him up & takes him home. Makes some tea and the kettle whistles.  The Chelm man smacks the kettle w/a stick and breaks it.   

       One has to try to break a bad mida when it’s young and small cuz they grow bigger and then there’re much more trouble!

  “Kal bechorim Mitzrayim harakta” – 1st glimmer of bad –  got to kill it

  L’maisa – take deep breath or many – look at awareness of what’s triggering you --  gives one choices

  “if only…”   - not a great hashkafa         “woulda, coulda, shoulda, woulda been gooda”

  Man turned 90.   B-day present - wants to learn to drive - learns – goes driving – wife calls him – “you’re on the news, there’s 1 car driving the wrong direction”.  Man says, “that’s funny, one car?  All the cars are driving in the opposite direction!”

  text  “f’fidasi tzahav”

  “Banim l’Hashem Elokenu” – Hashem is great and we are part of that  --  if Hashem is great we’re great

  Davening – 1st shiflus then think re: greatness of Hashem

  “Denial” – not only a river in Egypt”

  48:30

  Divrei Chayim R. Chaim Halberstam.   Story told to R. Jacobson:    Bais Dovid Gershon shul (NY Ave near 71st precinct)  Rabbi of the shul R Chaim Rubin g-son told this story:

      Heard story fr his g-mother, who heard fr her g-mother who heard fr the woman herself.  

  Divrei Chayim was a yeshiva bochur ~ 15 yrs old.   A big Jew in Leipnik, Poland the Baruch Tam,  R Teumim, had a beautiful daughter in and out,  Rochel Faiga, wanted special shidduch for her, needs the best bochur.   There was no one like Chayim Halberstam.  Meets him for 2 hours, very impressed.  Goes home.  Mazel Tov, we have a shidduch.  Preparations for the chassana.  Few weeks before chassana, wife of Baruch Tam gets nervous, wants to look into the bochur more.  Send 2 good bochurim to check him out and give a report.  Two go, come back and say he’s a great person yet he is handicapped – somewhat lame/hunchback/slight invalid.  Baruch Tam didn’t see cuz they were sitting the whole time.   Rochel Faiga is a tall, beautiful girl, it’s not fair.  Difficult to break shidduch yet not fair to the girl.  Debating back and forth.  A knock on door.  The chassan.  “I know what you’re thinking.   The first time you didn’t see my blemish.  It’s okay if you want to break the shidduch.  I forgive you completely.  It’s fine.”   Baruch Tam got emotional to see the dignity of the boy and his erlichkeit.  Chaim says,  “I want to meet my kallah before we break it off”.    They go into a room with a large mirror.  Awkward and a bit sad.  “Let’s go over to the mirror.”  (The border between ruchniyus and gashmiyus is not so great by some tzaddikim.)  They look in the mirror.  She screams out.  She sees he is erect and tall and she is bent and hunchback.   “What is this?”  Chaim says:  “I want to tell you what happened and then you’ll decide.  Before I was born I wanted to know who my shidduch will be.  G-d said we don’t show these things.  I said “you can trust me and I’m not going down until you show me.”  Hashem shows him his shidduch, it is going to be born in a body that is going to be hunchbacked.  “Ribono shel Olam, I ask since the husband and wife are one body, switch it around, it will be much easier for me than for her.  Let her be perfect.  So I was born with this challenge.  In the mirror she sees the original way it was meant to be.”  She goes into see her parents and says “mazel tov”.   When R Chaim Rubin told this story he said when he heard it from his grandmother she began to cry and he also began to cry very strong. 

  If one looks at another Jew and see something that’s very problematic. Need to remember “mikshah”.  Kinesses Yisroel begins as one big piece of gold.  In the hammering out, everything, top and bottom, is mixed up.  Perhaps the goodness I see in me is actually yours!  See a flaw in one’s spouse – not so simple.  Your challenge may be it may be my issue that you are struggling with. 

  Help each other, work together, don’t alienate (opposite of mikshah) – you’re alienating yourself from yourself.

  Good or bad in another Yid could have originated in me. 

  Baal Shem Tov:  “tokeach tokiach”.   Before you rebuke you have to rebuke yourself.

            Where is your rebuke coming from – alienation or connection?  I may be talking to   you about things that I really have to work on

            Powerful wholesome truthful way to live.

   

  Apathy is a form of fear – “I don’t care”.

   

  Reb Zusia was in an inn.  Heard people talking about themselves.  He took it as things that he himself needed to fix. 

   

  Baal Shem Tov and his talmidim wanted Yidden to be with no coldness, no alienation, no sense of superiority.

  Rebbe Rashash asked his father the Tzemach Tzedek:  "What did your zaidy the Alter Rebbe want?"    That the chasidim should feel and experience themselves like family.  A sense of mikshah. 

  “Fergin” – Moshe Isenberg gives a great teich –   “enjoy that the other enjoys”!!

  In Reb Nachman’s Likutei Torah Tanina 110:  he speaks about bechira. 

  Reply to this comment.Flag this comment.

 • MI

  Moshe Isenberg -4 years ago

  Fargin

  "Fargin" = "enjoy that the other enjoys."

  Reply to this comment.Flag this comment.

Likkutei Torah Behaaloscha V'zeh Maaseh Hamenorah #4

Rabbi YY Jacobson

 • June 24, 2019
 • |
 • 21 Sivan 5779
 • |
 • 684 views

Dedicated in loving memory of Reb Yaakov ben Reb Chaim Tzvi Lipsker, in honor of his 34th yartzeit on 21 Sivan.

Related Classes

Please help us continue our work
Sign up to receive latest content by Rabbi YY

Join our WhatsApp Community

Ways to get content by Rabbi YY Jacobson
Connect now
Picture of the authorPicture of the author