Picture of the author
Picture of the author
War bannerWar banner

When You Come Home, Put Away the Phone

As the Teacher Experiences an Epiphany in the Midst of Class, He Slowly "Detaches" From the Student

Class Summary:

This class was presented on Monday & Tuesday Parshas Devarim, 4&5 Av, 5779, August 5&6, 2019 at the Ohr Chaim Shul, Monsey, NY

Please leave your comment below!

 • עיהע

  עזריאל יהודה הכהן ענגיל -4 years ago

  שיעור יום ג דברים ה אב תשע"ט מאמר רבי הלל איתא בפסיקתא שיעור עשירי

  ב''ה. יום ג' פר' דברים ה' מנ"א תשע''ט, הילולא דאריז"ל החי – שיעור עמוק בחסידות בשילוב דוגמאות פרקטיים מתוך ספרי בעל התניא והשו''ע ותלמידיו.

  השיעור נמסר ע''י הרה''ג והחסיד פה מפיק מרגליות ה''ה מוה''ר ר' יוסף יצחק יעקבסאהן שליט"א. תורגם ע''י עזריאל יהודה הכהן ענגעל

  מאמר ד''ה איתא בפסיקתא, מאת מורינו הרב המאוה''ג חסיד ועניו ירא אלקים מרבים כקש''ת מו''ה הלל הלוי נ''ע מפאריטש.

  בס''ד, מאמר מר''ה, והניחו על המכתב הרב רבי דוב זאב קאזעווניקאוו נ''ע אב''ד יעקאטרנסלאוו

  עשינו חזרה קצרה,

  כשמכינים שיעור צריך להכניס את כל העשר ספירות, הן הגברא, היינו שהמשפיע והרב נוכח בכל עשר כחותיו, וגם החפצא, השיעור עצמו צריך לגלות בו כל הי"ס שבו, התענוג שבו, החכמה שבו, ההשכלה שבו, המדות שבו, ההוראות שבו, אשר רק אז הוה דרוש שלם באמת. וגם המקבל צריך להיות נוכח בכל הי"ס שלו, להיות מוכן להבנות מחדש בפרצוף שלם של יוד ספירות. אבל בכ"ז, באמצע שיעור מתגלה לפעמים רעיון חדש, ואם המשפיע לא יכניסו לכלי מיד, הנה ישוב אל מקורו בדרך אור חוזר, ועוד לעמוק יותר, וקשה עתיקא מחדתא.

  וע''ד הקבלה, מתחילה מקור השכל הוא מח''ס (חכמה סתימאה) וכשעולה בדרך או''ח ע''י שכחה, נתעלה לחכמה שבגלגלתא. דהיינו זה עולה למקום יותר גבוהה בחכמה עצמה, כמו הכתר שעל הראש.

  חכמה סתימאה היא הביטוי בקבלה ל"כח המשכיל", היינו המקור שממנו נובע אור החכמה, ממנו מתגלה ההמצאה החדשה, הנקודה החדשה. ומכח המשכיל זה, מחכמה סתימאה, מתגלה לחכמה הגלויה.

  אבל כשעולה בדרך אור חוזר, חוזר למקורו בחכמה שבהגולגולת, היינו כח המשכיל כפי שהיא בכתר, שמעל לחכמה. והרבה יותר קשה "להחזירה" למודעות מהמקור ההוא, כי זה נעלם במקור הרבה נעלה יותר.

  והנה לפ''ז אם הרב מייקר בהשכלתו ולא ירצה לדחות ההמצאה החדשה שלא תאבד לגמרי, מוכרח לעיין בה תיכף כשנסקרה במוח החכמה שלו, ממילא נסתלק פנימיותו מההשכלה הקדומה, וכל שמעיין בעומק יותר, יותר מסתלק פנימיותו מהשכל הקדום.

  דהיינו המחשבה ועוד יותר הפנימיות לא יכולה להיות בשתי מקומות (לעומת אחד שהוא נמצא בכל מקום, הסיבה לכך כי הוא נמצא רק בחיצוניותו, כי בפנימיותו א''א להיות בשני מקומות), לכן אם הוא מעיין במקום חדש אינו יכול לעיין לעומק של החידוש החדש.

  כמו''כ רואים שהמחשבה מייצרת עתיד, לכן בן אדם יכול לצאת ממצב א. וליהיכנס למצב ב. אבל קשה להיות בשני מצבים בבת אחת.  

  ובפרט הם ג' מיני עליות והסתלקות בעילוי אחר עילוי, כנגד ג' מוחין חב''ד (חכמה בינה דעת).

  כי מתחילה כשההמצאה החדשה עדיין נסקרת בכללותה במוח חכמתו מרחוק, עדיין אפשר שידבר הרב חכמתו הקדומה כמו שסידר מתחילה להשפיע להתלמיד, רק שע''י שפנימיותו הוא טרוד בענין ההמצאה החדשה, ממילא יתמעט החיות מהשפעתו הקדומה.

  כידוע שאינו דומה אם המשפיע דורש וכל פנימיותו בההשפעה, אם כשהוא דורש ומדבר מן השפה ולחוץ ובפנימיות המחשבה הוא קשור להשכלה אחרת, שאין מאירים אז פנימיות המוחין והמדות בהשפעתו, וממילא מרגיש המקבל מיעוט החיות נגד השפעתו הקודמת.

   לומדים מכאן, בדרך אגב, יסוד עצום בהשפעה. הרב האמיתי צ"ל כל פנימיותו בההשפעה.

  יש מאמר חז''ל "פתחו לי פתח כחודו של מחט ואני אפתח לכם פתח כפתחו של אולם". הרה"ק ר' ברוך ממעז'יבוז' מפרש (בוצינא דנהורא בלק) הפסוק מה טובו אוהליך יעקב משכנותיך ישראל, ראה שאין פתחיהם מכוונין זה לזה, דהיינו יש צניעות, כמו''כ עם ישראל כלפי ה', כמאמר הנ''ל דהיינו אין התאמה בין עם ישראל לה' אין פתחיהם פתוחים זה לזה אלא ישראל משקיע טיפה מן הים וה' פותח לו אולם. הרבי מליובאוויטש' אמר פעם, שה' אומר ליהודי תן לי רק 5 דקות אבל שזה יהיה מאה אחוז בשבילי. גיב מיר פינף מינוט פון טאג, אבער די 5 מינוט זאלן זיין נאר מיינע.

  לכן כשאבא נמצא עם הילדים כדאי מאוד לכבות את הטלפון ולהחביא את זה במגירה. הסביר באריכות שכן הוא ביחס בין איש ואשה, כשהולכים לטיול וכו'. זה לא שהוא מסתכל בטלפון. אלא עצם הידיעה שהיא יודעת שהוא יכול להרים הטלפון כבר מחליש את הקשר והתקשורת הפנימית. סיפר על ר' ראובן פולק שכל פעם שיוצא עם נכדיו, הוא מוציא הסלולרי, ואומר להם: עכשיו אני מכבה זה כליל. וזה יוצר אנרגיה אחרת בכל הפגישה. הילדים מרגישים יותר בטיחות בהנוכחות של סבא. ומהם יראו וכן יעשו רבים.

  מספרים על עיירה מסויימת שחיפשו רב שישמש להם כמורה דרך ופוסק וכו', בשבת אחד הגיעו שני יהודים להציג בפני הקהילה את יכולת הרבנות שלהם, אחד היה תלמיד חכם אמיתי והשני היה רב מהסוג הפוליטיקאי, לא ממש ת''ח, אך ידע לעשות קומבינות עם אנשים וכו', שניהם התארחו באותו בית הארחה חדר ליד חדר, הרב הת''ח בלילה חזר על הדרשה שלו כמו שצריך ובקול והתכונן כראוי (בעשר ספירות) הרב השני לא ממש ידע על מה הוא הולך לדבר אך פתאום הוא שומע מהשכן את כל הדרשה, החליט לשכנע את ראש הקהל לתת לו ראשות לדבר, וכך היה לו דרשה מוכנה בטוב טעם ולמעשה הוא העביר את הדרשה של הת''ח לקהל הרחב. מה עשה הרב האמיתי? הוא הסביר לקהל, שרב צריך יכולת קשב והקשבה ולא רק לדבר, לכן אני יראה לך באיזה רמה צריך להקשיב ואגיד את הדרשה של הרב הראשון מילה במילה.

  יכולת הקשבה ללא פידבק והערות זה כוח עוצמתי מאוד. כשהייתי בדובלען אירליינד, הלכתי לבקר את היהודי בפארלעמענט וכו'. מיסטר בריסקו והוא נתן לי את היד והסתכל עלי למשך 20 שניות, שאלתי מהיכן המידה הטובה הזאת? הוא ענה, שהוא למד את זה מהנשיא ג'ון קנדי שהדריך אותו לכך, אבל כל אחד יחליט אם לעשות את זה באמת או במשחק. הנקודה היא: השפעה דורשת התרכזות טוטאלית.  

  ואח''כ כשנתקרב השכל וההמצאה החדשה למוח בינתו של המשפיע, כי ע''י שמעלה פנימיות מחשבתו אל ההמצאה והברקה החדשה עי''ז מתקרבת ההברקה הנ''ל לעומק בינתו ומרגיש הפרטים הכלולים בה,

  וממילא אז מתמעט יותר החיות מדיבורו בשכל הקדום עד שאפשר שיתבלבלו הצירופים מהדיבור של המשפיע, כאדם שטרוד בעומק במחשבה אחרת ומדבר דיבור והשכלה אחרת,

  רואים את זה הרבה פעמים: תיבות זרות נזרקות לתוך הדרשה, כי מחשבתו במקום אחר.

  הנה לבד שאין אלו הדברים מכילים פנימיות המוחין והמדות כענין דברים היוצאים מן הלב שיאירו בלב המשפיע, הנה גם סדר הדברים הם מעורבים ויכול להיות שיכניס בתוך הדברים איזה תיבה שהיא מעין מחשבתו הפנימית שאינה שייכת כלל לדיבורו החיצוני שמדבר מה שהכין מתחילה כנ''ל,

  וממילא נעשה עי''ז אצל המקבל מיעוט החיות ביותר. כי אפילו בדברים המסודרים של רבו הרבה עמל ויגיעה צריך המקבל עד שיגיע לדעת רבו, ומכש''כ עתה שהדברים בלתי מסודרים. ובמילא כשמגיע למידות של ההמצאה החדשה, אזיי הרב מתרחק עוד יותר מהתלמיד.  

  הנה כאן רואים בשיעור עד כמה הספר והלימוד מעיד על התוכן שלו, כי רבי הלל לימד בתחילה על עניין ההתחלקות (ובמילא אפשר ללמוד על איכות הריכוז, כוח וחיות אמיתית) ותוך כדי לימוד רואים את כוח ההתחלקות שלו, איזה דוגמא חי'ה שלפעמים מלמד את הלומד הרבה מעבר ללימוד עצמו. וזה אפשר למצוא הרבה בספרי חסידות חב''ד, שדוגלת בהרעיון הזה הכלל גדול שבירור מגיע על ידי התחלקות. כל דבר ורעיון מחולק ומפורט לפרטיו, כדי שתהיה תפיסה אמיתית בהענין, שישנה לך את החיים, או בלשון החסידות שיהפך את הנפש הבהמית לעבודת השם.

  אם רוצים להבין המאמר הזה, יש ללמוד המאמר הזה עצמו. האופן שבו מסביר את הרעיונות, זה עצמו מגלם את הרעיונות. כלומר, במאמר זה רואים הרב במיטיבו, איך שמוריד ומסביר כל דבר, באופן שכלי ורגשי ופרקטי. רואים את כח ההתחלקות. רואים את החכמה, בינה ודעת של הרב. ומזה עצמו אפשר ללמוד איך ללמד.

  Reply to this comment.Flag this comment.

 • Anonymous -4 years ago

  why are'nt  the monday & tuesday classes available for download ?

  Reply to this comment.Flag this comment.

  • Anonymous -4 years ago

   Our team is worjing on it.

   Reply to this comment.Flag this comment.

 • M

  Moshe -4 years ago

  Cell phone addiction

  Sure a couple should go on a walk together and he should turn off his phone. But  can she?

  The first step for teenage girls going OTD is often to text on Shabbos cuz they think all their friends are and they're missing out 

  One has to fully present to listen but can that speaker do likewise afterwards?

  The errant inclusion of  a word from one's thoughts when speaking can be a "Fraudulent slip"

  Sure, one should shut the phone off with the ainiklech but these days they all have their parents old phone plus wifi and they dont even look up. It's the kids who are truly addicted nit having ever not had  phone in their hands. IRS nonstop video games or videos. 

  Reply to this comment.Flag this comment.

Maamar Reb Hillel Eisa B'Psikta #9

Rabbi YY Jacobson

 • August 6, 2019
 • |
 • 5 Av 5779
 • |
 • 489 views

Dedicated in honor of Reb Shlomo Kaller and his family.

Related Classes

Please help us continue our work
Sign up to receive latest content by Rabbi YY

Join our WhatsApp Community

Join our WhatsApp Community

Ways to get content by Rabbi YY Jacobson
Connect now
Picture of the authorPicture of the author