Picture of the author
Picture of the author

When Categorizing Becomes Evil

Class 5 of 6 on the Laws of Selecting on Shabbos

45 min

Class Summary:

Class 5 of 6 on the Laws of Selecting on Shabbos

Please leave your comment below!

 • י

  יצחק -12 years ago

  מה בין ספרים למעילים


  ב"ה. כבוד הרב וויינבערג שליט"א,  לא הבנתי, במה שונה ספרים ממעילים. כת"ר אמר שאם המעיל שלי נמצא מתחת לתל של הרבה מעילים מותר לי לסלק את העליונים כדי להגיע להתחתון, ואם כן מאי שנא בספרים, שאם יש תל של ספרים מעורבים, ואני רוצה ספר אחד מתחת, ואני מסלק שאר הספרים כדי להגיע וליקח הספר האחד, למה לא יהא מותר?  אולי לא הבנתי הדין בספרים. ונא להאיר עיני.  גם, האם מותר לשים ספרים חזרה לארון ולסדרם? למשל, אם אני מוציא חומש ועוד כמה ספרים, כשאני גומר האם מותר לי להכניסם להמקום שלהם בארון? כי לפי הביאור של כת"ר, הרי כל התחלקות לגדרים וסוגים אין לה מקום בשבת?  כאן המקום להביע תודה חמה על השיעורים המסודרים והנפלאים. הקשבתי לכולם, למדתי שו"ע הרב סימן שי"ט, ורשמתי את כל חמשת השיעורים עד עתה. גם שמעתי השיעור השלישי בשני המישורים. אהבתי יותר את השיעור החי, אבל לאידך, השיעור לוידיאו היה הרבה יותר מסודר, והיו שמה מסקנות שלא היה בשיעור החי. לפי דעתי שיעור זה החמישי היה הכי מסודר וברור מכל השיעורים.

  Reply to this comment.Flag this comment.

Levi Wineberg

 • July 7, 2011
 • |
 • 5 Tamuz 5771
 • |
 • 118 views

Related Classes

Please help us continue our work
Sign up to receive latest content by Rabbi YY

Join our WhatsApp Community

Join our WhatsApp Community

Ways to get content by Rabbi YY Jacobson
Connect now
Picture of the authorPicture of the author