Picture of the author
Picture of the author

Don't Be Afraid of Hell--That's the Best Part of It

Understanding Divine Punishment and Hell

25 min

Class Summary:

Understanding Divine Punishment and Hell

 

Please leave your comment below!

 • RA

  ROY ANTONY -5 years ago

  AMAZING STUFF

  VERY AMAZING AND INTERESTING

  Reply to this comment.Flag this comment.

 • R

  ralph -5 years ago

  the source

  יש התמהים לשיעור זה. אבל ממש מפורש הוא בנפש החיים שער א פרק יב. וזה לשונו הקדוש

  ומה שהנר"ן של האדם אין ביכולתם לקשר העולמות עד רדתם למטה בגוף האדם כנ"ל. כי לתקן עולם העשיה הוצרכו בהכרח להתלבש בגוף בעולם המעשה וכן מצינו כמה מקראות המדברי' באלו הג' בחי' הנ"ל: בענין התעוררו' שלמעל' ע"י בחי' המעשה אמר דוד המע"ה היוצר יחד לבם המבין אל כל מעשיהם ולפי פשוטו היה ראוי לומר המבין כל מעשיהם ואמר אל כל מעשיהם ר"ל הנוגע למעשיהם והיינו שהוא היוצרם ית"ש היודע ומבין עד היכן מעשיהם מגיעים ונוגעים בתיקוני העולמות או להיפך ח"ו. וכן קהלת אמר כי את כל מעשה האלקים יביא במשפט על כל נעלם גו'. ולא אמר כי האלקים יביא במשפט את כל מעשה וגו'. והיינו כי אלקים פי' בעל הכחות כולם ובעת עמוד האדם למשפט לפניו ית"ש לא ידונו אמ המעשה לבדה כפי שהיא. אך יחשבו גם כל מה שגרם וסיבב ע"י מעשיו אם טוב ואם רע בכל הכחות והעולמת זהו אמרו מעשה האלקים:

  ואמר כי את כל מעשה. ולא כי על כל מעשה הענין כמ"ש (איוב ל"ד) כי פועל אדם ישלם לו והוא כמו שנתבאר למעלה (בפ"ו בהג"ה) שמעת שעולה על טוהר מחשבת האדם לעשות מצוה תיכף נעשה רשומו למעלה בשרשו העליון לבנות ולנטוע כמה עולמות וכחות עליונים. כמ"ש (ישעי' נ"א) ואשים דברי בפיך וגו' לנטוע שמים גו' וכמאמרם ז"ל א"ת בניך אלא בוניך כמש"ל. וממילא מתעורר וממשיך גם עליו אור מקיף מהקדושה העליונה. והוא המסייעו לגומרה. ואחר גומרו המצוה. הקדושה והאור מסתלק לשרשו. וזהו ענין שכר העה"ב שהוא מעשי ידי האדם עצמו שאחר פרידת נפשו מהגוף הוא העולה להתעדן ולהשביע נפשו בצחצחות האורות והכחות והעולמות הקדושים שנתוספו ונתרבו ממעש' הטובים וזשרז"ל כל ישראל יש להם חלק לעוה"ב. ולא אמרו בעה"ב שמשמעו הי' שהעה"ב הוא מוכן מעת הבריאה ענין ודבר לעצמו ואם יצדק האדם יתנו לו בשכרו חלק ממנו. אבל האמת שהעה"ב הוא הוא מעשה ידי האדם עצמו שהרחיב והוסיף והתקין חלק לעצמו במעשיו לכ"א שכל ישראל יש להם לכל א' חלק הקדושה והאורות והצחצחות שהתקין והוסיף לעה"ב ממעשיו הטובים.

  הגהה: אמנם מרובה מדה טובה כו' בהפרש ויתרון רב כי הצחצחות ותוספ' קדושה שנתוספו ממעשיו הטובים הם נצחים וקיימים לעולם ונפשו מתעדן בהם תענוג נצחי. אבל הכחות הטומאה והמזיקין שנבראו ונתרבו מחטאיו. אתר קיבול כל העונש הנקצב לו. הם מתים וכלים מאליהם כי עצמות חיותן הוא רק מפגם החטא וההריסה שגרם בכחות והעולמות הקדושים. שמזה נמשך להם שפע חיות ונצוצי אור מועט דרך צנורות ארחות עקלקלות כענין אמלאה החרבה וכיון שקיבל דינו על ידיהם חיל בלע ויקיאנו ונפסק חיותם ממילא וכלים מאליהם. וזהו הענין שהגיהנם נקרא עלוקה שהעלוקה מוצצה הדמים הרעים ומזה היא מתה תיכף כן הוא ענין הגיהנם כנ"ל:

  וכן עונש הגיהנם ענינו גם כן שהחטא עצמו הוא עונשו. כמ"ש (משלי ה') עונותיו ילכדונו את הרשע ובחבלי חטאתו יתמך. תיסרך רעתך גו' (ירמי' ב') כמו שנתבאר שכאשר האדם עושה אחת ממצו' ה' אשר לא תעשנ' הפגם והחורבן נרשם ח"ו תיכף למעלה בשרשו ולעומת זה אמלאה החריבה הוא מקים ומגביר כחות וחיילי הטומאה והקליפות. הרחמן ית"ש יצילנו. ומשם ממשיך גם על עצמו רוח הטומאה שמלפפתו בעת עשיי' העון ואחר עשותו הרוח טומאה מסתלק למקומו והוא בחייו בגיהנם ממש המקיפו בעת עשיית החטא רק שאינו מרגיש עדיין עד אחר פטירתו שנלכד אז ברשת אשר הכין הן כחות הטומאה והמזיקין שנבראו ממעשיו וזשרז"ל רשעים מעמיקים להם גיהנם ר"ל שהן עצמם המעמיקים לעצמם הגיהנ' ומרחיבין אותו ומבעירין אותו בחטאי' וכמ"ש (ישעי' נ') הן כלכם קודחי אש גו' לכו באור אשכם ובזקות בערתם מידי היתה זאת לכם וגו'. לכן כשתפסו אנשי כנה"ג להיצה"ר נכבה אז גם הגיה' מעצמו כמ"ש בזוהר תרומה (ח"ב קט, ב)ריש ע"ב כגוונא דחייביא מתחממן בנורא דיצה"ר כו' בכל חמומא וחמומא כו' הכי אתוקד נורא דגיהנם זמנא חדא לא אשתכח יצה"ר בעלמא כו' וכל ההוא זמנא כבה נורא דגיהנם ולא אתוקד כלל. אהדר יצה"ר לאתריה שארו חייבי עלמא לאתחממא ביה שארי נורא דגיהנם לאתוקדא דהא גיהנם לא אתוקד אלא בחמימו דתוקפא דיצר הרע דחייביא. זש"ה כי פועל אדם ישלם לו שהפעולה עצמה הטובה היא אם רעה ח"ו היא היא עצמה התשלומין שלו כנ"ל ועיין זוהר קרח (ח"ג קעז, א). וז"ש באבות ששכר מצוה מצוה ושכר עבירה עבירה ז"ש כי את כל מעשה וגו' ר"ל המעשה עצמה העומדת ונרשמת כמות שהיא כמש"ל:

  ולכן ארז"ל בב"ק (דף נ.) כל האומר הקב"ה וותרן הוא יותרו חייו כו'. וכ"ה בירושלמי פ"ה (פ"ה ה"א) דשקלים ובב"ר פס"ז ובתנחומא פ' תשא ובש"ט תהלים ולכאורה יפלא הלא אפי' אדם איש חסד מתנהג במדת ותרנות אמנם הוא כמש"ל שאינו ע"ד העונש ונקימה ח"ו. רק חטאים תרדף רעה שהחטא עצמו הוא עונשו כי מעת הבריאה קבע הוא ית"ש כל סדרי הנהגת העולמות שיהיו תלוים כפי התעוררות מעשה האדם הטובים ואם רעים ח"ו. שכל מעשיו ועניניו נרשמים מאליהם כל א' במקורו ושרשו והוא מוכרח לקבל דינו ע"י אותן כחות הטומאה שהגביר במעשיו. כפי ערך וענין הפגם ובזה ממילא יתוקן הפגם של העולמות ושל נפשו או ע"י כח התשובה שמגעת עד שורשה העליון עולם התשובה עלמא דחירו ונהירו דכלא ומשם מתאצל ונשפע תוספת קדושה עליונה ואור מבהיק להתם ולכלות כל טומאה ולתקן העולמות כמקדם וביתרון אור חדש מעולם התשובה המופיע עליהם לזאת אין שייך ותרנות בזה וז"ש באבות וכל מעשיך בספר נכתבים. היינו שמעצמן נכתבים ונרשמים למעלה:

  Reply to this comment.Flag this comment.

 • י

  יחיאל -5 years ago

  שמעתי השיעור שלכם (בעת ליקוטי תורה) אודות גן עדן וגיהנם. הננו מצרף בזה קטע ערבי נחל (שלח דרוש א') בענין זה:
   
  נודע שכל העולם הבא הוא תענוג רוחניי, ואותו התענוג אינו רק תענוג הנרגש בעת עשיית המצוה הוא עצמו השכר והתענוג של עולם הבא, וזה שארז"ל (אבות ד', ב) ששכר מצוה מצוה, ר"ל תענוג המצוה ההיא שעושה נסתלק לפני הקב"ה ועומד שם מוכן להתענג בו האדם אחר מותו, אבל אין שם שום תענוג חדש בעולם הבא רק התענוג שמרגיש בעולם הזה, כי שכר המצות אינם הסכמיים רק עצמיים, דהיינו שכל מה שהאדם מלטש שכלו ונתחזק בדרכי ה' עד שמרגיש תענוג רב בעשותו אחת מכל מצות ה' הנה זהו עצמו מוצא שם בעולם הבא, רק שבחיים חיותו בהיות הנפש מלובשה בחומר אין התענוג יוכל להתפשט כי הוא מצומצם תוך הגוף, ולאחר הפרדו מהגוף אז התענוג ההוא עצמו מתפשט ומתרחב יותר ויותר, אבל שימצא שם שכר ותענוג חדש זה דבר שאינו. 
  ובזה יוכל כל אדם להבחין בעצמו עולם הבא שלו, על דרך עולמך תראה בחייך, ולא יוכל האדם לדמות בנפשו שינשאהו לבו לומר שבן עולם הבא הוא, רק ישכיל ויבין אם יש לו תענוג בעבודת הש"י וכאמור, ולפי הפירוד והחלק בני האדם בענין תענוג מהמצוה ולפי ריבוי התענוג כן ירבה רב טוב הצפון לאחד יותר מחבירו, עכל"ק. ע"ש עוד

  Reply to this comment.Flag this comment.

 • MC

  Mark Connors -6 years ago

  I always suspected the N.T. hell does not exist in the O.T.

  Being raised christian I've always wonder why the O.T. said nothing about the hell described in the N.T. While I suspect your teachings may be controvertial within the several sects of the Jewish faith, I greatly appreciated hearing it from the horses mouth so to speak.  I never quite trusted Gentile bible teachers who presumptously speak on behalf of the Jews. The hell of the N.T. just isn't there in the O.T. Thanks again, Mark Connors

  Reply to this comment.Flag this comment.

  • H

   Hallofame -3 years ago

   Sheol is clearly a place of the dead, but it is only the place where the evil go, this is evident when you see it used in context. On a common sense level, who would want to be with terrorists, child molesters, etc and haters of God in a place of eternal darkness. Abraham and Jacob and the Patriarchs did not go to Sheol. Scholars who don't want to offend anyone summarize, plagerize, scrutinize, theorize, but its still all lies. God cannot be mocked. Everyone who does not love God with all of their heart, soul, and mind is  in danger of Sheol. Thats command number one. We get that from God himself. Pray and ask God to reveal to you messiah. 

   Reply to this comment.Flag this comment.

 • F

  fariba -6 years ago

  you play the malpractice what you preach tour a bum mooches call your self God but dog

  1. I think your foolng no one you play the part as you know but truly pratice what you preach 
  2.  

  Reply to this comment.Flag this comment.

 • C

  cbbb -7 years ago

  oh wow! story of my life-the fear and the guilt!! when I realised how much Hashem actually loves us I was so mind boggled that people could instill such fear towards Hashem - He is so full of Love - mind boggling to think of the distortion.

  Reply to this comment.Flag this comment.

 • DVW

  Dan Ver Woert -7 years ago

  The last verse of Isaiah? Could you explain? 66:22 “As the new heavens and the new earth that I make will endure before me,” declares the Lord, “so will your name and descendants endure. 23 From one New Moon to another and from one Sabbath to another, all mankind will come and bow down before me,” says the Lord. 24 “And they will go out and look on the dead bodies of those who rebelled against me; the worms that eat them will not die, the fire that burns them will not be quenched, and they will be loathsome to all mankind.”

  Reply to this comment.Flag this comment.

  • A

   Anthony-Wayne -6 years ago

   Hmm, my thoughts exactly brother.

   Shalom and blessings to you

   Reply to this comment.Flag this comment.

   • MC

    Mark Connors -6 years ago

    Just a thought. Notice that text states, "And they will go out and look on the dead bodies of those who rebelled against me; the worm that eats them [the dead bodies] will not die, the fire that burns them [the dead bodies] will not be quenched, and they [the dead bodies] will be loathsome to all mankind."

    Thanks for your consideration, Mark Connors

    Reply to this comment.Flag this comment.

  • A

   Anthony -6 years ago

   Jesus Christ is coming. Revelations 21 and 22 explains the new Heaven and the new earth. Repent your sins to our Father in Heaven through Jesus Christ today before it's too late. We're in the last days folks. Jesus is coming. Read the Word of God. 

   Reply to this comment.Flag this comment.

 • Y

  Yitz -7 years ago

  Wow. Amazing!

  Reply to this comment.Flag this comment.

 • YA

  Yitshak Ashkenazy -7 years ago

  Sincere gratitude for an enlightening "insight". Inspires me to listen to it again and "reflect". Will share with my study group. Thanks and Blessings

  Reply to this comment.Flag this comment.

Rabbi YY Jacobson

 • May 17, 2017
 • |
 • 21 Iyyar 5777
 • |
 • 12879 views

Related Classes

Please help us continue our work
Sign up to receive latest content by Rabbi YY

Join our WhatsApp Community

Join our WhatsApp Community

Ways to get content by Rabbi YY Jacobson
Connect now
Picture of the authorPicture of the author