Picture of the author
Picture of the author
War bannerWar banner

As the Light of Moshiach Was Born, the Old Light Departed -- and Galus Began

As the Light of Geulah Is Complete and Ready, All Previous Revelations Are Eclipsed -- and the World Becomes a Dark Place

Class Summary:

This class was presented on Thursday Parshas Eikev, 21 Av, 5779, August 22, 2019 at the Ohr Chaim Shul, Monsey, NY 

Please leave your comment below!

 • עיהע

  עזריאל יהודה הכהן ענגיל -4 years ago

  שיעור יום ה עקב כא מנחם אב תשע"ט מאמר רבי הלל איתא בפסיקתא שיעור יט

  ב''ה. יום ה' פר' עקב תשע''ט – שיעור עמוק בחסידות בשילוב דוגמאות פרקטיים מתוך ספרי בעל התניא והשו''ע ותלמידיו. שיעור י"ט

  השיעור נמסר ע''י הרה''ג והחסיד פה מפיק מרגליות ה''ה מוה''ר ר' יוסף יצחק יעקבסאהן שליט"א. תורגם ע''י עזריאל יהודה הכהן ענגעל

  מאמר ד''ה איתא בפסיקתא מאת מורינו הרב המאוה''ג חסיד ועניו ירא אלקים מרבים כקש''ת מו''ה הלל הלוי נ''ע מפאריטש.

  בס''ד, מאמר מר''ה, והניחו על המכתב הרב רבי דוב זאב קאזעווניקאוו נ''ע אב''ד יעקאטרנסלאוו

  והנה כמו שמ''ת (שמתן תורה) שהי' במעמד הר סיני הוא עילוי נפלא לגבי קיום התורה דהאבות, כי קודם היה שם ש.ד.י כמו שאמר לעולמו די, ואז הגיע שם הוי'.

  עד שבהתעוררות מוחין הנגלים בשעת מ''ת התחילו להסתלק מוחין הקודמים,

  כן הוא עד''ז ריחוק הערך ממה שנגלה עתה ע''י מ''ת לגבי מה שיתגלה לעתיד ע''י משיח בב''א, כמ''ש (ישעיה) כי תורה מאתי תצא, חז'ל מסביר חידושה של תורה. דהיינו הגמ' מסביר איך הלויתן שוחט את שור הבר. מה שלומדים שיש חידוש תורה.

  הגם שבשעת מ''ת נגלה ג''כ פנימיות כמ''ש פנים בפנים, דהיינו שעד אז היה חכמה ידיעה שניתן להשיג את הבורא דרך הנברא, ובמ''ת אפשר לגלות את הפנימיות של האין סוף שזה היה החידוש של מתן תורה.

  אבל אי''ז (אין זה) עדיין רק בפנימיות הנשמה שהוא בחי' יחידה, יש 5 שמות של פנימיות הנשמה, נפש, רוח, נשמה, חי', יחידה, ועל זה יו''כ יש 5 תפילות ע''ש הפנימיות.

  כנ''ל יש הכרה מתוך העצם של האין סוף. אבל עדיין החיצוניות והגוף לא יכול להתחבר לזה, לאו בהכרח כי זה עדיין רק פנימיות.

  אבל לע''ל יתגלה עצם היחידה בגילוי בגוף,

  פשוט כך, קשה לדמיין את זה אך כך כתוב דהיינו כל הפנימיות הולך להיות גם בחיצוניות של הגוף ולא רק בפנימיות. וזה הפירוש של המהר''ל עני ורוכב על החומר, דהיינו משיח יתגלה מתוך החומר. הנה זה זה נותן לנו הבנה במקצת למה הבעש''ט ותלמידיו שמרו על הגוף והיו נגד תעניות וסיגופים. (ויעויין באריכות בלקוטי שיחות חלק ל"א פרשת שמות בביאור ענין זה דרוכב על החמור וג' השלבים בזה).

  וזה ג''כ הקונספט של תחיית המתים, בייחוד ע"פ שיטת הרמב"ן שהתכלית דכל השכר יהיה דוקא בתחה"מ, כי הרי הנשמה אינו מתה, אלא הגוף שזה החומר, לעתיד כשיתגלה עצם היחידה בגילוי בגוף, אזיי פתאום, כל גוף שהיה מת ולא היה לו שום חיות מקבל חיות בדיוק כמו פנימיות הנשמה ולכן יהיה תחיית המתים דווקא בגוף. וכפי שנתבאר באריכות בכ"מ. ולא עוד אלא שע"פ חסידות הנה לע"ל תקבל הנשמה חיות דוקא מהגוף, והוא דבר נפלא.

  וממילא יתגלה פנימיות אוא''ס למטה כמו למעלה ממש בחיצוניות העולמות, עד שביש הגשמי יאיר ויתגלה בחי' יש אמיתי. דהיינו שניהם יהיו כאחד. הגשמי ירגיש את היש כמו שהפנימיות, אך הם לא מסתדרים אחד עם שני, וכעת זה יהיה היינו הך.

  (לכן כרגע כדאי להשקיע בפנימיות ובלימוד דא''ח כי לעתיד יהיה שילוב מוחלט של הגוף עם הפנימי וזה יהיה מושלם ביותר)

  ולכן אמרז''ל משחרב ביהמ''ק נולד משיח, מדרש רבה איכה וגם בירושלמי. כמו הסיפור עם השור וכו'

  דהיינו מחמת שנולד משיח נתעורר במקור למעלה מוחין היותר גבוהים כנ''ל, שאפי' מתן תורה לא הביא את החידוש הזה.  

  ולכן חרב ביהמ''ק ונסתלק גילוי הקדום כנ''ל שההתעוררות הוא סיבת ההסתלקות, והתחיל הגלות כנ''ל. דהיינו כל החרבן זה בגלל הגילוי, אך עדיין זה אבלות של תשעה באב, כי עדיין משיח לא נגלה, אך בנסתר זה לידת משיח, הגאולה זה כשהנסתר והנגלה באים ביחד.

  אבל אפילו בעת החורבן דת"ב, הנה הפנימיות וההעלם של החורבן הוא שכבר נתגלה אור חדש בעולם, אור המשיח.

  ובסדר זה שנתמעט גילוי אלקות בעולמות וגילוי התורה דור אחר דור, כמו דורות התנאים והאמורים והגאונים עד דורותינו אלה עיקבא דמשיחא שהם בחי' עקביים ממש.

  דהיינו גם בגלות עצמו התורת נגלה נהיה יותר ויותר חלש, ועכשיו זה ממש למטה. כי גלות זה לא בגלל עונש לכן זה נהיה יותר גרוע ויותר גרוע. כי לקראת הגילוי יהיה יותר חושך. לכן לעומת זאת הגילוי מבחינת פנימיות התורה מתפתחת יותר ויותר. שהרי הא בהא תליא.

  ונבאר את הענין:

  כולם יודעים שהתורה נתנה במעמד הר סיני, ולאחר מכן התפתח כל התורה שבע''פ, וכל דור לא יחלוק על הדור הקודם, ראשונים לא יחלקו על אמוראים וכן הלאה.

  כי ככל שזה יותר קרוב למתן תורה אזיי יש יותר הבנה. וככל שזה מתרחק יש יותר חולקים וכו', דהיינו יש ירידת הדורות. וזה כמו כל ההלכה. וכו'. כל זה נכון בתורת הנגלה.

  אך תורת הנסתר דהיינו קבלה וחסידות זה ההיפוך, שהלכה דוקא כבתראי, כמו האריז"ל שהלכה כמותו אפילו לגבי הקודמים, ממש היפך הכלל בנגלה.

  וכ"כ למה?

  כי במתן תורה נתגלה בעיקר נגלה דתורה (אמנם אז היה הנגלה בנסתר והנסתר בנגלה, שאתה הראת לדעת גו'. וידוע הפתגם בשם החתם סופר מי שמכחיש הנסתר בנגלה מכחיש הנגלה בנסתר). ובנגלה יש ירידת הדורות.   

  אבל בנסתר הוא להיפך. בגל דור יש יותר גילוי, כי הוא האור של לעתיד לבוא. היו נביאים ואז יותר ויותר גילוי רשב''י עד האר''י ז''ל ולאחר מכן הגיע הבעש''ט וזה מדהים.

  דהיינו בגילוי יש ירידת הדורות ובנסתר יש יותר ויותר גילוי , וזה כל המשל הנ''ל. כי כל הנסתר זה תורת המשיח. וככל שמתקדמים למשיח האור המשיח מתגלה.

  והוא רעיון נפלא, שזהו חילוק נגלה ונסתר. ומתאים עם זה שבגמרא נאמר "תא שמע", ובזהר הלשון הוא "תא חזי". בחינת ראי'. אראנו נפלאות. שגילוי היחידה יהיה בגוף.

  ולכן בנגלה, הנה ממ"ת יש ירידת הדורות. ובקבלה להיפך הלכה כבתראי כי קבלה היא מעולם העתיד, גילוי משיח.

  וזה מסביר למה בנגלה אומרים ירידת הדורות ולא חולקים עם הראשונים כי ראשונים כמלאכים.

  ובקבלה להיפך. הלכה כאריז"ל. וכבעש"ט. אפילו לגבי הקודמים. ומדוע?

  והביאור כי הנגלה נתגלה בעיקר במ"ת (כמובן הפרטים, כי הכלל כולו ניתן במ"ת גם נסתר, ואדרבה הנסתר היה אז בנגלה והנגלה היה אז בנסתר). אבל הנסתר הוא בעיקר שייך לגילוי משיח, וכמ"ש רש"י: ישקני מנשיקות פיהו, סוד טעמי' ומסתר צפונותיה.

   ולכן במד"ר קהלת הבל היא לגבי תורתו של משיח. איך אפ"ל ככה?

  אלא כי חסר עצם הנשמה! ולכן צריך האור של משיח.

  והנה להבין כל זה בהמאמר צריך התפיסה של הגאולה ולא התפיסה של גלות. וכמבואר בהמאמר שהתלמיד אסור לו לתפוס הכל בכלים הקודמים והישנים. צריך לזרוק את היסודות והאור של הגלות. מוכרח להכנס לאור הגאולה, ואפשר לחוות במקצת אור הגאולה. והוא אור תורת הבעש"ט, כמ"ש בהמאמר שזהו מעין הגילוי דלעתיד, ע"ד כשמשה רבינו בא אל פרעה בבשורת הגאולה. ואח"כ נתחזק הגלות. וכן גילוי הבעש"ט הוא גילוי בשורת הגאולה ואח"כ היתה קליפת האפיקורסות. והוא נורא ונפלא שכל הקליפה של ההשכלה וכו' התחילה אז. וזהו גוג ומגוג. הכנה לגאולה.

  ולכן כתיב סוכת דוד הנופלת תדיר, כמארז''ל שמיום שחרב ביהמ''ק אין לך יום שאין קללתו מרובה מחבירו, מפני שההסתלקות היא בעילוי אחר עילוי כנ''ל.   

  ולכן בסוף הגלות הוא תגבורת קליפת האפיקורסות שהו''ע מלחמת גוג ומגוג כידוע בענין תער השכירה, ישעיה וכו', תניא מסביר על סנחרב וכו'. ומכחישים מציאות אלקות לגמרי, הגם שהאיר מעין גילוי דלעתיד ע''י דא''ח (כנ''ל בהג''ה ע''פ ומאז באתי לדבר בשמך דוקא הרע לעם הזה) וע''ז נאמר כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות, דהיינו לשיגיע הסתר אלקות כזה כמו קודם יצי''מ בגו''ר בתוקף עול מלכות ועול דרך ארץ ובהסתר אלקות, עד שיוכלו לאמר בחוצפה אפילו על מציאות גילוי אלקות הנגלה ע''י תורת הבעש''ט ותלמידיו שהם דבר שקר ח''ו כמ''ש ואל ישעו בדברי שקר, וזהו סימן שהאור חדש לדעתיד כבר נגלה למעלה, ולכן נסתלק גילוי הקדום לגמרי כנ''ל באריכות. וכשם שאז נאמר עתה תראה דוקא, כמו כן לע''ל אראנו נפלאות דסדכ''ס (דסתימא לכל סתימא) למטה בראי' חושית כמ''ש ואמר ביום ההוא הנה אלקינו זה. זה ממש כמו החומר ממש.

  Reply to this comment.Flag this comment.

 • א

  אייזיק -4 years ago

  מאד מאד אהבתי הרעיון שגאולה הוא חיבור נגלה ונסתר. כי תשעה באב בנגלה הוא סילוק האור. ובנסתר הוא גילוי העצם ממש. והוא נפלא ממש. ולכן תשעה באב יהיה יום טוב הכי גדול. כי בעצם גם עתה הוא יום טוב הכי גדול אבל הוא רק בהעלם, ואז יתגלה העומק שיש בתשעה באב אפילו עתה

  Reply to this comment.Flag this comment.

 • א

  אייזיק -4 years ago

  נגלה ונסתר

  והוא רעיון נפלא, שזהו חילוק נגלה ונסתר. ומתאים עם זה שבגמרא נאמר "תא שמע", ובזהר הלשון הוא "תא חזי". בחינת ראי'. אראנו נפלאות. שגילוי היחידה יהיה בגוף.

  ולכן בנגלה, הנה ממ"ת יש ירידת הדורות. ובקבלה להיפך הלכה כבתראי כי קבלה היא מעולם העתיד, גילוי משיח.

  וזה מסביר למה בנגלה אומרים ירידת הדורות ולא חולקים עם הראשונים כי ראשונים כמלאכים.

  ובקבלה להיפך. הלכה כאריז"ל. וכבעש"ט. אפילו לגבי הקודמים. ומדוע?

  והביאור כי הנגלה נתגלה בעיקר במ"ת (כמובן הפרטים, כי הכלל כולו ניתן במ"ת גם נסתר, ואדרבה הנסתר היה אז בנגלה והנגלה היה אז בנסתר). אבל הנסתר הוא בעיקר שייך לגילוי משיח, וכמ"ש רש"י: ישקני מנשיקות פיהו, סוד טעמי' ומסתר צפונותיה.

  ולכן במד"ר קהלת הבל היא לגבי תורתו של משיח. איך אפ"ל ככה?

  אלא כי חסר עצם הנשמה! ולכן צריך האור של משיח.

  והנה להבין כל זה בהמאמר צריך התפיסה של הגאולה ולא התפיסה של גלות. וכמבואר בהמאמר שהתלמיד אסור לו לתפוס הכל בכלים הקודמים והישנים. צריך לזרוק את היסודות והאור של הגלות. מוכרח להכנס לאור הגאולה, ואפשר לחוות במקצת אור הגאולה. והוא אור תורת הבעש"ט, כמ"ש בהמאמר שזהו מעין הגילוי דלעתיד, ע"ד כשמשה רבינו בא אל פרעה בבשורת הגאולה. ואח"כ נתחזק הגלות. וכן גילוי הבעש"ט הוא גילוי בשורת הגאולה ואח"כ היתה קליפת האפיקורסות. והוא נורא ונפלא שכל הקליפה של ההשכלה וכו' התחילה אז. וזהו גוג ומגוג. הכנה לגאולה.

  Reply to this comment.Flag this comment.

Maamar Reb Hillel Eisa B'Psikta #19

Rabbi YY Jacobson

 • August 22, 2019
 • |
 • 21 Av 5779
 • |
 • 568 views

Dedicated by Peter Brown, Pinchas ben Yaakov Pesach & Hanna

Related Classes

Please help us continue our work
Sign up to receive latest content by Rabbi YY

Join our WhatsApp Community

Join our WhatsApp Community

Ways to get content by Rabbi YY Jacobson
Connect now
Picture of the authorPicture of the author