Picture of the author
Picture of the author

Ruth #6: A Sword in the Beis Midrash -- Part 3

Why King David Was Considered an Illegal Child

59 min

Class Summary:

A Sword in the Beis Midrash -- Part 3. Why King David Was Considered an Illegal Child. Studying the book of Ruth, Class 6

Please leave your comment below!

 • E

  Elaine -1 year ago

  Outstanding class!!

  Thanks 

  Reply to this comment.Flag this comment.

 • Anonymous -2 years ago

  רוצה להבין.מה הקשר בין הטייסים העוורים (הבדיחה בתחלית השיעור )לבין הנושא של דווד המלך והמדרש על השפחה.?.

  Reply to this comment.Flag this comment.

 • PL

  Pinchas Levy -5 years ago

  Which version of the midrash?

  Rabbi Jacobson,

  Do you remember which version of the midrash (you site at least 6) suggests that Nitzevet and the maid consulted Achiyah HaShiloni?

  Reply to this comment.Flag this comment.

  • D

   david -5 years ago

   see source sheet.

   Reply to this comment.Flag this comment.

 • A

  Anonymous -11 years ago

  converts are not "the kahal"
  It is clear that converts are not part of the kahal. Since I am a convert I am now interested in knowing how this impacts my an my family's spiritual life. Are my children able to marry "regular" Jews (those Kahal's members). Are there things we are not allowed to do, because they were designed for the kahal only?

  Reply to this comment.Flag this comment.

 • ELA

  Esther leah Avner -11 years ago

  status of Dovid's birth
  Since the midrash tells us that Yishai's separated wife took the place of the shifcha canaanite for the conception of Dovid, would this unawareness of the identity of the wife with whiom Yishai was having relations  not also cause a blemish on the kashrus of the conception of Dovid hamelech?

  If not why not?

  Thank you.

  Esther Leah Avner

  mailto:[email protected]...

  Reply to this comment.Flag this comment.

 • L

  Leah -12 years ago

  Freeing a slave
  In the case of freeing the children so that they will be Jewish, if he is a Moabite, does he have the Jewish 'power' to free the children or even to free the shifcha?

  Reply to this comment.Flag this comment.

 • A

  Anonymous -12 years ago

  ?
  hi Rabbi i really enjoy your classes

  my question is how's it possible that Yishai (rosh Sanhedrin)didn't know that is a H'LM?

  2) how could he suspect is father Oved that didn't inquire about this halacha?

  Reply to this comment.Flag this comment.

 • A

  avrohom -12 years ago

  illicit relations?
  if Yishai thought that his wife had illicit relations wasn't he obligated to give her a gett (divorce)?

  Reply to this comment.Flag this comment.

 • C

  chana -12 years ago

  Nitzeves
  My heart goes out for this amazing woman who must have suffered so terribly from peoples suspicions about her.

  But how come she was not put through the trials of a sotah and then it would have been proved that she was innocent?

  Reply to this comment.Flag this comment.

  • A

   Anonymous -12 years ago

   Re: Nitzeves
   [QUOTE]My heart goes out for this amazing woman who must have suffered so terribly from peoples suspicions about her.

   But how come she was not put through the trials of a sotah and then it would have been proved that she was innocent?[/QUOTE]   Reply to this comment.Flag this comment.

 • C

  Chava -12 years ago

  Cohen, ger ...
  Hello Rabbi!! another brilliant class! I deeply appreciate it. Nowadays jewish lineage is traced back to the mother, right? Not like Yishai thought at that time. He was a full jew since his mother presumably was a jew, right?? his paternal great grandmother, although completely kosher converted, nowadays would not have caused any doubt. When did this laws change, when did we start looking at the maternal lineage only? Do male descendants of convert mothers married with full jewish wifes, transmit a "blemish" to their children? Children of cohens that married converts are they still considered mamzer?? many conservative or reform rabbis marry male cohens with converts. What is the chalachic status of those children?

  Reply to this comment.Flag this comment.

 • MN

  Menuchah Naamah -12 years ago

  ...
  Thanks. I'll wait to hear more in the next class. I understand that the sources you quoted for wisdom(keser, chochmah, binah and daas)are either rooted in the brain or above (before)it. There is no wisdom from a "lower" sefirah, or perhaps even the more tactical aspect of the person? Is there perhaps a form of "or chozer" which happens within a person. Perhaps related to this is the explanation of the neshama being nourished by the body when Moshiach comes? If so, could you elaborate?  Also, Yishai said to the maid "prepare yourself for tonight", how do you explain the niddah related issues (in the case the freeing her caused her to be a Jewess)?  Thanks for answering these questions. All the blessings to you.

  Reply to this comment.Flag this comment.

  • A

   Anonymous -12 years ago

   Re: ...
   1. Indeed, "or chozer" is another source of wisdom and enlightement; this is connected to "aliyas hamalchus," "nekavah tesovev gover," "eishes chayil ateres baalah," -- the revelation of feminine power when Moshiach comes, transcending masculine projection. It is also connected to the soul receiving its vitality from the body.

   Since David represents Malchus, the essence of femininity, it may be another reason why it was woman who took charge here.

   This idea -- how percicely in the domem we have the highest levels of reality -- is how the Alter Rebbe explains why David's birth came from the "maid." See Likkutei Torah Beracha Maamar Mizmor Shir Chanukas Habayis.

   2. When Yishai says "prepare yourself," it probably includes Mikvah.

   Reply to this comment.Flag this comment.

 • M

  Mimi -12 years ago

  Dovid an illegal child
  Even if Yishai was with his wife, instead of his maid servant, isn't it still one of the nine middos under "Bnai Temurah" in Gemara Nedarim 20b that rashi explains is when a man thinks he's with another woman even if he is really with his wife it is considered adultery! So even if Yishai slept with his wife, Dovid should be spiritually blemished!

  Reply to this comment.Flag this comment.

  • A

   Anonymous -12 years ago

   Re: Dovid an illegal child
   Hi Mimi,

   First of all, a Ben Temurah is still completely Jewish.   Second, below are a number of answers presented to your question, i quoted the original answers in Hebrew.   לענין זה ראה ברכי יוסף לרבי חיים יוסף דוד אזולאי בעל החיד"א ברכי יוסף אורח חיים סימן רמ   ד. בני תמורה וכו'. פירש הראב"ד (בעלי הנפש עמ' קכא) וז"ל, מתכוין לערוה ונזדמנה לו אשתו. ויש מפרשים אף בשתי נשיו שמכוין לאחת ונזדמנה לו האחרת. ויש ששואלים לזה הפירוש א"כ יש מן השבטים שהם בני תמורה שהרי יעקב אבינו לרחל נתכוון ונזדמנה לו לאה. י"ל עדיין לא נתנה תורה ולא נאסרו בדוקדוקיה. אי נמי שלא נתעברה בלילה ההוא. אלא אי קשיא הא קשיא מאחר שהוא שוגג והוא סבור שהיא היא המתכוין אליה, למה נקרא מורד ופושע. אלא מחוורתא כלישנא קמא.   ומה שתירץ דעדיין לא נתנה תורה, אכתי מצאה החקירה מקום לנוח בדוד מלך ישראל שאמרו רז"לג דישי נתכוון לשפחתו ונזמדמנה לו אשתו, וכבר פירש הרב עשרה מאמרות (מאמר חקור דין ח"ג ריש פרק י) דכונתו משום ספק מואבי ולא מואבית, וכהוראת הרב ברוך ברזילי כמ"ש מהר"ח אלפאנדארי במוצל מאש סי' ס"ח. ומ"מ יקשה לתירוץ זה וגם לתירוץ שני של הראב"ד, מדוד המלך שהיה אחר מתן תורה הרבה, ונתעברה בעת ההיא.   ולמסקנת הראב"ד שהעיקר כפירוש הראשון דהיינו במתכוון לערוה ונזדמנה לו אשתו, ניחא הכל, דאפשר דישי שחררה. או כמ"ש הרמ"ע שהיה על תנאי ודעתו לקדשה בביאה כדין. אמנם הרא"ש והר"ן (נדרים כ ב) ורש"יד לחד לישנא פירשו אפי' שתי נשיו.   ומה שתירץ הראב"ד ליעקב אבינו בתירוץ שני שלא נתעברה בלילה ההוא קשה דהכתיב (בראשית מט, ג) ראובן בכורי אתה כחי וראשית אוני אלמא נתעברה בלילה ההוא. והכי אמרינן ביבמות דף ע"ו אטו כ"ע כיעקב דכתיב כחי וראשית אוני שלא ראה קרי מימיו, ע"ש.   ואפשר לדעת רש"י והרא"ש והר"ן דיש חילוק מיעקב אבינו וישי לעלמא, דהא דאיקרו בני תמורה אף שנתכוון לאשתו אחת ובאה לו אחרת היינו משום דפשע, דהי"ל לבדוק ולידע מי היא. אמנם יעקב אבינו כבר מסר סימנים לרחל, ולאה ידעה מרחל, ועשתה לו הסימנים. וגם ישי אבי דוד כתב הרמ"ע במאחר חקור דין ח"ג פ"י שכה עשה ישי דמסר סימנים לשפחתו והיא מסרה סימנים לגבירה, ע"ש. ובכה"ג דכבר היו להם סימנים והטעום, לא הוו בני תמורה, מאחר דעשו את שלהם והשתדלו בסימנים ולא עלתה להם. והרמ"ע שם נתן טעם לזה על פי דרכו, ע"ש.   והרב מגן אברהם (ס"ק ט) עמד בזה ותירץ, אך נעלמו ממנו דברי הראב"ד. ואחר זמן רב בא לידי ספר אליה רבה וראיתי לקמן ס' רמ"א (אות ד) שעמד קצת במ"ש, ודבריו דחוקים.   ואחרי כתבי זה ימים רבים בא לידי יד כהה קובץ ישן נושן כתיבת יד על קלף ובו פסקי הלכות מרבוואתא קמאי ומצאתי שם שכתב וז"ל, צריך לכל איש להזהיר לאשתו להיות' זריזה ולשמור עצמה מאד, כי הכל מוטל על האשה לשמור ולעשות כפלים יותר מהאיש, כי ארז"ל (ב"ב יז א) ד' מתו בעטיו של נחש בנימין ישי וכלאב, והנה אמר דוד המע"ה (תהלים נא, ז) הן בעון חוללתי, וכו' ודרז"ל כי אשת ישי שמה הצללפונית, וישי היה שונא אותה, והי"ל לישי פלגש, פעם אחת באה אשתו של ישי במקום הפלגש בלא ידיעת ישי ובאותו הלילה נתעברה וילדה ממנו דוד, ודאי דעת הצללפונית היתה על בעלה וכל רעיוניה. ומחשבת ישי לא היתה עליה כלל, כי היה סבור לבא על פלגשו. וכו' וכן ראיה מיעקב אבינו דכתיב ויהי בבקר והנה היא לאה. הרי שכל הלילה היה סבור יעקב להיות עם רחל. וכן ראיה מיהודה ותמר שלא היה יודע מי היא והיא יודעת שחמיה הוא, ויצאו ממנה בנים צדיקים, עכ"לה. ומ"ש דהצללפונית היתה אשת ישי אמו של דוד המע"ה, הנה בש"ס בתרא דף צ"א אמרו דצללפונית אמיה דשמשון, ואמיה דדוד נצבת בת עדאל.   ועיין גם דברי החיד"א בדונו בשאלה מדוע קראה לאה לבנה הבכור ראובן ולא יהודה (למרות שניתן היה לצפות שתודה בדרך זו לה' שזיכה אותה בבן), ומקשה את הקושיה הנ"ל על יעקב ומשיב: "מצאתי לחד מרבוואתא קמאי בספר כ"י על קלף, שתירץ דהכל הולך אחר האישה, שאם האישה טיהרה רעיוניה וכיוונה לשם שמים, אינו בן תמורה והוא בן כשר ראוי והגון. ואפשר שזה כיוונה לאה כאשר ילדה, שלא יאמרו שהוא בן תמורה. לזה אמרה: ראו בן, ר"ל התבוננו בילד שהוא בן ראוי והגון, שאני כיוונתי לשם שמים בקדושה וטהרה" (מראית העין, דף ו ע"א). הגם שהחיד"א אינו מסב את הדברים על ישי ואשתו, הם נכונים גם לגביהם.   אבל רבי יוסף יעבץ, לעומת זאת, בפירושו על תהילים נ"א, ח משתמש לגבי דוד בתואר "בן תמורה". לאחר שהוא מביא את סיפור התעברותה של אשת ישי הוא מוסיף: "... ונתעברה מדוד, ולכן היה לו [=לישי] ספק עליו והבדילו לשמור הצאן, כי בבוא שמואל למשחו לא מצאוֹ ביניהם, ולזה אמר: 'הן בעון חוללתי', כי היה בן תמורה ולכן אין להאשימו על כך" (תהילים עם פירוש הרב יוסף יעבץ עמוד 292).   והנה שאלה זו נשאל הגאון רבי

   יוסף חיים, בעל "בן איש חי", וזו לשון השאלה ותשובתה, נדפסו בשו"ת רב פעלים, חלק ג, אורח

   חיים, סימן י:   [שאלה] אתמול היינו לומדים שו"ע או"ח בחברה, ולמדנו סימן ר"מ, ונתקשינו בכמה דברים שלא ידענו לפותרם... והב', מצינו בסעיף ג', שמנה בכלל תשעה מידות את בני תמורה. וכתב ב'באר היטב': 'צ"ע: דהלא יעקב נתכוון לרחל ובא על לאה', וציין על מג"א. וראינו היישוב במג"א ולא נתרווה צמאוננו בזה. ואנחנו נתקשינו עוד מן דוד הע"ה, דארז"ל, ישי בא על אשתו, וחשב שהיא פילגשו ויצא דוד הע"ה מביאה זו...   [תשובה] ...ואשר שאלת על בני תמורה, שיעקב אע"ה בא על לאה וחשב שהיא רחל, וישי בא על אשתו וחשב שהיא פילגשו, ותירוץ הגאון מג"א לא הרווה צמאונך, כן הוא. וגם תראה עוד להגאון חיד"א ז"ל ב"ברכי יוסף", שהביא ב' תירוצים מן הראב"ד ז"ל והקשה בתירוצים אלו קושיות חזקות, ע"ש.   ואנא עבדא נ"ל בס"ד בזה, כי צדיקים גמורים כמו יעקב אע"ה וישי ע"ה בשעת התשמיש אין להם תאווה גשמית בזה. ואע"פ שהגוף מתענג באכילה ושתייה, עם כל זה הצדיקים מצמצמים כוונתם במצווה בלבד לקיים מצוות 'אז תתענג על ה'', שהעונג שלהם הוא רק לשם שמים. וכן העניין בתשמיש המיטה שלהם. ולא עוד אלא שבשעת התשמיש ממש, שהוא דבקות גופא בגופא, מפשטים כוונתם ממעשה התשמיש הגופניות שעושים למטה על מיטתם, וחושבים בכוונות עמוקות בייחוד הספירות ושמות הקודש בזיווג המידות למעלה, ואין מרגישים במעשה, ואין מחשבים ומציירים בדעתם בעת דבקותם גופא בגופא את האישה שלהם שהם משמשים עמה, וכאילו אותה שעה אינו משמש עם אישה.   ועל כן מה שייך לומר לגבי

   דידהו עניין תמורה? דהא יעקב אע"ה בשעת מעשה בדבקות גופא בגופא מחשבתו הייתה פונה למעלה בזיווגי המידות העליונות, ולא באה רחל במחשבתו ולא נתכוון לה ולא נתן על לבו לא רחל ולא אחרת.

   וכן ישי בעת התשמיש ממש שדבק גופא בגופא לא בא במחשבתו לא פילגשו ולא אשתו ולא הרגיש עם מי הוא דבק באותם רגעים של התשמיש. ועל זה אמרה אשתו של ר"א: 'דומה כמי שכפאו שד'. כלומר, מצד הנאה הגופנית והגשמית דומה בשעת מעשה כאילו כפאו שד, דאין לו מחשבה בגופניות וגשמיות, כי מחשבתו קשורה בזיווגי המידות למעלה. ככה דרכן של צדיקים הגדולים, ולכן לא שייך בהו עניין בני תמורה.   וזה לשון המגן אברהם (אות ט): "וצריך לומר דדווקא כשראה רחל שוכבת במיטה ונתכוון לגוף זה ואחר כך נזדמנה לו לאה תחתיו. אבל יעקב בשעת כניסתו לחופה ראה לאה ונתכוון לגופה, רק שסבר ששמה רחל - לית לן בה.

   Reply to this comment.Flag this comment.

   • M

    Mimi -12 years ago

    Re: Dovid an illegal child
    Thank you, I guess I was not the only one bothered by this! I appreciate all the trouble you went through to get me an answer!

    Reply to this comment.Flag this comment.

 • MN

  Menucha Naamah -12 years ago

  2 questions
  Can you elaborate more about the source which says that geirim are not part of the khal?  Also, in light of the emphasis placed on "chochmah, binah, daas", can you address how it is that the maid knew a halacha which Yishai did not? I don't think it can be argued that the maid learned and understood the halacha better than Yishai. From this example as well my experience with life itself it appears that there is an alternate to intellect (in its traditional definition i.e. rooted in the brain) for reaching wisdom and understanding. Perhaps this is what is called chochmas nashim, intuition, gut feeling or something else. In any case, I feel this is loudly ignored in Chabad, at least amongst the main texts and the main lecturers. Can you explain?  PS.I am open to being proven wrong in my assumption that there is an alternate source for wisdom other than intellect (as explained above parenthetically).

  Reply to this comment.Flag this comment.

  • A

   Anonymous -12 years ago

   Re: 2 questions
   1. It says that a mamzer or a moabite man cannot marry into the "kahal." However Gerim are seen as individuals, not as part of a "community." A ger is like a new born child and creates his own path to G-d not part of the "kahal." As the Rambam writes in a letter to Reb Ovadyah Hager, while all Jews trace their lineage back to Avraham, the Ger traces his yechus to Hashem.

   2. For sure there are other sources for wisdom and information. Wisdom can come through Keser, Chachmah Stimaah, Chachmah, Binah, Daas, and in each one there are many gradations. This is not ignored in Torah or Chassidus at all. In the words of the Talmud, "binah yeseirah nitnah beEisah."

   Throughout this entire story, we see the women completely aware of the events, and the men clueless (Lot, Yehudah, Boaz, Yeshei). This is because sometimes only the woman can appreciate certain realities without interfaring with them, as I will explain in class #7.

   Reply to this comment.Flag this comment.

 • M

  monica -12 years ago

  achya hashiloni
  If Achyia Hashiloni lived in Egypt, how did he enter Israel? I understand that all this generation died in the desert. Thank you for all the shiurim!

  Reply to this comment.Flag this comment.

  • A

   Anonymous -12 years ago

   Re: achya hashiloni
   The Talmud (Bava Basra 121) and the Rambam (intro to Mishnah Torah) state that Acheyah was one of the Jews who left Egypt. Clearly, there were Jews who made it in To the Land, like all the women, who did not die in the desert. In addition, the tribe of Levi did not die in the desert. In addition, Joshua and Kalev of course. So Achayah was one of these Jews.

   Reply to this comment.Flag this comment.

 • I

  israeli -12 years ago

  thank you
  hakoras ha tov. todah todah todah

  Reply to this comment.Flag this comment.

 • L

  Lazer -12 years ago

  Yishai status
  Maybe I missed this point in the class, but why did Yishai only separate from his wife after he had so many kids. What triggered it then? You can not say the debate that Doeg had with Shaul for that happened at least a couple of years after Dovid was born.

  Reply to this comment.Flag this comment.

  • A

   Anonymous -12 years ago

   Re: Yishai status
   It seems that as Yeshai got older he accepted upon himself a stringency he did not have before. Halachikly he was not obligated to separate from his wife, but he did this as a "hedur" in older age. Perhaps, it happened after a new conversation erupted among the Jews about the question of Boaz's act.

   Reply to this comment.Flag this comment.

 • A

  Anonymous -12 years ago

  Moabite conversion vs Egyptian conversion
  The Torah says that a Moabite male convert's children can never be considered part of our nation for ever because the Moabite men did not go out to feed and water the desert nomads, meaning the Jewish nation whereas an Egyptian convert's children can, at the third generation be considered part of our nation makes no sense to me at all.

  The Egyptians were way worse to us than the Moabites ever were. Now the Moabites may have wanted to destroy us but they never got the chance. And that was only the males. In comparison to that, all the Egyptians tortured and kept us as slaves for 210 years. Their women, their children and their males. How is that not worse than what the Moabites did?

  Also, the Moabites were conceived illegally. I am referring of course to daughters having relations with their father. Why would they have thought all the world was destroyed? They did not do any investigation. So how is it they had an "excuse" for their behavior? So, without some answer from you, it seems to me that the whole of the Moabite nation as well as Amon were mamzarim and could only have married another mamzir.

  So, I do not understand why the Torah only mentions not helping us as the reason not to marry them.

  Reply to this comment.Flag this comment.

  • A

   Anonymous -12 years ago

   Re: Moabite conversion vs Egyptian conversion
   The Sifri and Rashi ask your question. Here is the quote from Sifri, which is also quoted in Rashi Parsha Ki Setzei:

   ר' שמעון אומר: מצרים הם טבעו את ישראל במים, ואדומיים קדמו את ישראל בחרב, ולא אסרם הכתוב אלא עד שלשה דורות; עמונים ומואבים - מפני שנטלו עצה להחטיא את ישראל, אסרם הכתוב איסור עולם. ללמדך שהמחטיא את האדם קשה לו מן ההורגו: שההורגו אין מוציאו אלא מן העולם הזה, והמחטיאו מוציאו מן העולם הזה ומן העולם הבא (ספרי כי תצא פיסקא רנ"ב).

   The Moavites, in other words, attempted to destroy the moral fabric of the Jewish people, by enticing them to engage in immoral relations with the Moabite and Midyanite women. What is more, as some explain, they did sell bred and water to the Jews just to get them into their borders and have them tempted by their women.

   Cf. Rabman and Klei Yakar to Ki Satzei, where they discuss at length the sin of the Moabites more than the Egyptians.   ThE Klei Yakar sees the main issue as the promiscuity of the Moabites. This also connects with the promiscuity, we see already from Lot both in Sedom, and then with his daughters, indicating that in the issue of relations they were very deprived.

   According to the Ramban, Moav came from Lot who was part of Avraham's family, and Avraham saved his life. Thay is why we are so upset with the Moabites. See this article for a nice discussion of the entire topic:

   http://www.yeshiva.org.il/m...   As far as moav being a mamzer, the Talmud does state in a few places that the duahgters of Lot did it lesham shamayim (Nazir 23b), yet we must know that even if someone cohabits leashem shamayim, the child is still a mamzer, so that point has no bearing here.

   But it may be that the mamzer issue is also a factor in the law not to marry a moavite, in fact, the Torah puts the two laws together: not to marry a mamzer and a moavite and amonite.

   But then it would apply also to women. Who knows, maybe that was part of the debate if the isur applies also to women from amon and moav.

   Reply to this comment.Flag this comment.

 • A

  Anonymous -12 years ago

  Shmuel Ha Novi
  Since Shmuel was told by Hashem to pick Dovid as the next king...How is it that anyone of the many people you bring as against Dovid's Jewishness put forth these negative questions about Dovid's heritage? I do not understand this banter between these sages.

  I also do not understand how Naomi and Eli Melech allowed their sons to marry Moabite women. Both Eli Melech and Naomi knew what happened to Zimri when he had relations with a Moabite woman.

  Also the use of Sarah staying in her tent and not coming out to greet the three "men" does not seem to me as a proof that the man Dag wqs wrong when he said... so let them have built a machitzah for tznius reasons. Because if tznius was a real factor then Sarah not coming out offers no proof. Why? Because those who came to visit Avraham were all "men". So I do not understand how that story disputes Dag.

  Reply to this comment.Flag this comment.

 • SC

  Same c. -12 years ago

  Ultimate
  Talmud Chulin & Shavuos:Yafe koach haben bkoach Haav,the byproduct has greater potential than the product?!  Talmud Megilah: the antidote preceedes the illness, can mean the illness itself has the potential to heal?!  Devarim 28 Talmud Bava Metzia Expounds Gd will command blessing באסמיך (Bechashai)?! The greatest blessing in our case means the ultimate redemeption, must come through a secret corridor unbeknownst to anyone?!  Malchus is the lowest in the Hishtalshelus but the highest of the chain when it runs through the lower world. So it has the potential for both extremes highest and lowest!? I guess in our case it makes a full circle when both extremes coalesce!?  How about i stay tuned for next class so i can get the original answers posed by our wealthy heritage of sages!

  Reply to this comment.Flag this comment.

 • SC

  Sam c -12 years ago

  Ultimate
  From the ashes of pain, from the nethermost doubt and uncertainty arises the ultimate clarity. I guess the ultimate redemption is really rooted in the epitomy of suffering and hardships!

  May your classes expedite the redemption!

  Reply to this comment.Flag this comment.

  • A

   Anonymous -12 years ago

   Re: Ultimate
   Poetic and profound. But the question is: Why? Why is clarity born from the ashes of pain and nadir of doubt?

   Reply to this comment.Flag this comment.

 • C

  Confused -12 years ago

  Achiyo Hshiloni
  If Achiyo Hashiloni was around ALL THIS TIME why couldn't he come to the rescue when the problem came up the first time by Boaz and we wouldn't need answers from the Brisker Rov and swords in the Bet Medrash. Was it such a secret that Achiya didn't know what's going on????

  Reply to this comment.Flag this comment.

  • A

   Anonymous -12 years ago

   Re: Achiyo Hshiloni
   That is a good question. I have to research it to find an answer. It may have been that he was physically not present at the time. But probably there is more to it.

   Reply to this comment.Flag this comment.

 • E

  Elki -12 years ago

  Finally...
  I understand why Yishai made such a "gornisht" out of Dovid. Short, slight, weak, .... never made sense that the future Dovid HaMelech wss such a nonentity at home and that his father didn't even bring up his name as a son until Shmuel HaNavi forced him.

  Perhaps this motif in the coming of Moshiach can go all the way back to Rochel giving the simanim to Leah, the mother of Yehudah.

  Thank you!!

  Reply to this comment.Flag this comment.

  • A

   Anonymous -12 years ago

   Re: Finally...
   The connection you make Rochel and Leah is a profound one. We will get into it during the upcoming classes on Ruth. Stay tuned.

   Reply to this comment.Flag this comment.

Rabbi YY Jacobson

 • June 10, 2011
 • |
 • 8 Sivan 5771
 • |
 • 1646 views

Dedicated by David and Eda Schottenstein In the loving memory of Alta Shula Swerdlov And in honor of their daughter Yetta Alta Shula, "Aliyah" Schottenstein Previous -- Next -- First Class of Series

Classes in this Series

Please help us continue our work
Sign up to receive latest content by Rabbi YY

Join our WhatsApp Community

Join our WhatsApp Community

Ways to get content by Rabbi YY Jacobson
Connect now
Picture of the authorPicture of the author