Picture of the author
Picture of the author

Quarantine Theory for Dummies

How We Can Curtail COVID-19

4 min

Class Summary:

Rabbi YY Jacobson gives a very clear and simple explanation for the necessity of being careful and to listen to quarantine rules.

Please leave your comment below!

 • Anonymous -4 years ago

  Fwd: From a nurse in Maimonides: Guys, I implore you all.... we are watching people die left and right. Rabbis, loved ones- ppl who were totally fine until now. Coming in and spiraling quickly. Families calling, begging someone to go say vidoy or Shema.. I literally have tears running down my face. We need to be better than this, please make sure everyone you know is staying home. I know everyone is trying, it is just really really sad to see. Jewish nurses and doctors are the ones saying shema for/with the Pt while the team does CPR, hoping to save one more... heartbreaking Words cannot describe what is happening. Healthcare workers are getting traumatized. The real heros are the people staying home. By the time ppl get to us, its often too late. Stay home, stop the spread plz fwd to other chats

  Reply to this comment.Flag this comment.

 • מ

  מעריצים -4 years ago

  לא להפריז על המדה

  לכבוד הרב הגאון מהרי"י שליט"א 

  רציתי להעיר בדברים אחדים.

  ראשית כל, על ידי שליחות קליפים בכל יום אודות המצב, כשמדברים  בקול מלא פחד, לא יעזור לאף אחד, וזה סתם גורם להגדיל הבהלה והפניקה אשר זה באמת גורם היזק בגוף ובנפש, כידוע מדברי הרופאים. ואדרבה, ההיפך הוא הנכון. אלו שזיכה ה' אותם בשופרות גדולים, ויש להם השפעה על הציבור, חייבים לעשות כל מה שביכולתם להרגיע את המצב, ועכ"פ ח"ו לא להוסיף גז להמדורה הגדולה, להגדיל את המצב ולהאדירה, שזה יכול להשאיר רושם רע נצחי על ילדים ומבוגרים, אשר גם בלא זה הם מתוחים בכמות גבוה.

  שנית, אודות אלו שצועקים שצריכים להשאר בבית ולא להתפלל במנין, האם גם המכולת סגרתם? והבנקים, והחניות, והרכבות, והאוטובוסים,  הכל ממשיכים להיות פעילים, ורק את מקדשי מעט צריכים לסגור?! למה נגרע?! וידוע שהממשלה לא ציוה כלל על זה, וזה רק עבודתם של שועלים קטנים מחבלים כרמים אשר רוצים להיות "פויבסטליכער פונעם פויבסט".ויצאו מבוהלים ודחופים עוד לפני שהדת ניתנה, וסגרו כל בתי כנסיות, ופתאום נעשו כולם קנאים גדולים למען ה'מצוה' של 'ונשמרתם מאוד לנפשותיכם' (ומה עם שאר התרי"ב מצוות?.....)

  ובודאי שצריכים להתנהג בזהירות, ובפרט אנשים מבוגרים ומי שהוא חלש בטבעו, אבל אסור לעשות מזה בהלה ופחד ופניקה אשר לא יועיל רק יזיק.

  וידועה העובדה שהיתה אצל כ"ק מרן אדמו"ר רבי אהרן מבעלזא זי"ע שבשעת הברחת אחד הגבולות בימי מלחמת העולם השנייה, הורה לעצור את הרכב באמצע הדרך, ואף שהיה בזה סכנה גדולה ועצומה כמובן, יצא לחוץ והתיישב על אבן בצד הכביש, ואמר "אם מאבדים את ישוב הדעת, כל ההצלה לא שוה כלום"

  ויעזור ה' שהגזירה, והבהלה שנסבב מזה יתבטל במהרה ובקרוב ממש.

  ובזה יצאתי ידי חובתי לאור המצב השורר בשוק.

  בתקוה להבנה

  Reply to this comment.Flag this comment.

  • Anonymous -4 years ago

   לדאבוני, כנראה גם כת"ר שליט"א לא תפס את המצב לאשורו. ולכן הנני שולח הקליפים, כי רואה הנני שאפילו כת"ר שליט"א אינו מודע להמצב.

   כאשר כת"ר כותב שאלה שהם חלשים וישישים צריכים להזהר, הנה כנראה לדאבוננו אינו תופס כלל מה שקורה. ואולי יפסיק לחשוב על לצאת ידי חובתו ויתחיל לחשוב על פקו"נ והצלת נפשות מתוך ישוב הדעת כמובן. ולא על יציאת י"ח לעצמו.

   וחבל חבל.

   שהרי העובדא היא שכל צעיר שתופס זה ויוצא לחוץ הנה סו"ס בקל זה מועבר למישהו שיכול להיות מסוכן עי"ז רח"ל. וכנראה שכת"ר אינו תופס זה, שכל צעיר שמסתובב בחוץ הרי סו"ס נדבק בזה רח"ל גם ישיש וכו' ל"ע.

   ופשוט שכל הזהירות צ"ל גם בחנויות וכו'.

   העובדא שלא סוגרים הבנקים וכו', היא בגלל שאין שמה אסיפת אנשים כ"כ, ועוד וג"ז עיקר, כי אצלנו היסוד של פקו"נ מושרש בעצם הווייתנו. האומנם חושב שכל הראשי ישיבות בכל העולם ובאה"ק סגרו כל הישיבות ובתי מדרש רק בגלל שועלים קטנים מחבלים?

   הגויים למדו מאתנו דיני פקו"נ ולא להיפך.

   יזכור נא דברי הגר"ח מבריסק, להחמיר בפקוח נפש הרבה יותר מלהחמיר בדיני תפלה בציבור. ואדרבה, נרבה נא בתפלה ובתורה בבתינו, ולא תצאו איש מפתח ביתו.

   אפילו אם כת"ר חושב שטועה הנני, הנה יחשוב שאפילו אם אם ספק ספיקא וס"ס שזה יציל נפש אחת, הרי כל זה כדאי.

   ועם כת"ר הסליחה.

   וה' יעזרו לראות דברים באופן נכון. ובודאי שפניקה אסורה בהחלט. ודיברתי ע"ז כמ"פ. כי בהלה לא יועיל. אבל זהירות ואחריות נחוצה היא, ובפרט מכת"ר שלדעתי הפגין העדר אחריות נוראה בהערה זו. בודאי בשוגג.

   וה' יביא רפו"ש לעמנו ולכל העולם.

   בכבוד ובברכה.

   Reply to this comment.Flag this comment.

  • Anonymous -4 years ago

   בס"ד

   שלום כבוד הרב, הנקודות שאתה מעורר הן נקודות טובות, אבל אם יודעים קצת המציאות של הוויירות המחלה המדבקות ל"ע וגם אם מתבונן המצב בבתי כנסיות פשוט המציאות מבינים ששם הוא מקום מאוד קל להמחלה לעבור מאיש לאיש באופן הכי קל ל"ע, משא"כ סתם בנק וחנויות אינו באופן כך, ואה"נ שבארץ ישראל ובמקום אחרים סגרו הכל הכל אפי' החנויות ואולי זה צדק, והקשיא אינו על ביהמ"ד אלא השיא הוא על החוניות שעדיין לא סגרו, 

   וגם בנוגע שהרב עושה פניק, זה לא צודק, הוא פשוט רואה שריפה שמתפשט ואנשים הולכים תוך השריפה ופשוט אינם רואים, ואיזה אדם אם הוא רואה איש סומא נכנס תוך שריפה לא היה צועק? האם זה ג"כ נקרא שעושה פניק? המחלה הוא שאלה של חיים ומוות ל"ע, במצב חירום צועקים על אלו שלא רואים, אינה בכלל בגדר של פאניק, 

   ואחרון אני גר בארה"ק אבל נמצא עכשיו בבארא פארק יגעתי אם טיסה לפני פורים כשבאר"י היה כבר הידוע על המחלה מאוד ברור ולא הבנתי מה שראיתי פה בכל פורים ושב"ק בבתי מדרשות שכל האנשים היה מתנהגים כאילו לא היה, ועכשיו רוב של הקרובים שלי שגרים פה בבארא פארק יש לה המחלה, וכמעט לא מצאתי 1 חבר שדברתי במשך כל השבוע כאן שאין לו המחלה, פלא פלאים, ואיני מדבר על כמה אנשים חשובים שהם בביה"ח במצב סכנות נפשות, וכל זה במשך שתי שבועות שאני פה, איני יודע איפה כבוד הרב גר, אבל תשמע המצב, וחכם עיניו בראשו, איזהו חכם הרואה את הנולד,

   ד' יעזור כלנו וכל כלל ישראל מהמצב חירום הזה

   ויזכו שבניסן יגאלו 

   בב"א

   Reply to this comment.Flag this comment.

  • S

   Shmuel -4 years ago

   If you would have listened to the class, he's explaining why this is so important. It's saving lives. That's why the Rabbonim came out about closing shuls before the government did. They understand the very real danger of people interacting with each other.

   Reply to this comment.Flag this comment.

Coronavirus

Rabbi YY Jacobson

 • March 24, 2020
 • |
 • 28 Adar 5780
 • |
 • 951 views

Related Classes

Please help us continue our work
Sign up to receive latest content by Rabbi YY

Join our WhatsApp Community

Join our WhatsApp Community

Ways to get content by Rabbi YY Jacobson
Connect now
Picture of the authorPicture of the author