Picture of the author
Picture of the author

To Live With the Divine Is to Live in the Now

Can You Be Fully Present to the New Flow of Energy Every Moment?

1 hr 19 min

Class Summary:

This weekly women's class was presented on Tuesday, Parshas Bo, 6 Shevat, 5781, January 19, 2021, live from Rabbi Jacobson's home in Monsey, NY.

Please leave your comment below!

 • בבפ

  בני ברק פינחס -3 years ago

  Regarding your class on  ,פרשת בא ע"פ שפת אמת on minute 59 into the lecture you struggled with the passage וכתב הזה ...

  First, let me take the opportunity to thank you for this great class as well as many other  שעורים that are always exciting, inspiring, and always בהתחדשות למעלה מן השמש .

  Regarding the annotation for the end of this passage of the ,שפת אמת  I have put this forward to an highly distinguished scholar, a renowned polymath of Sfat Emath erudition;  the explanation I received is as follows:

  וכ' "הזה" - הזה הוא הירח שהראה לו ה', וב'זה' הראה למשה רבינו הטבע - הסתר ה'מתחדש' כלומר החיות הפנימית המחיה את הטבע כל רגע  מחדש."להודיענו שה' ושמו אחד" – "ה'" הוא למעלה מן הטבע וההסתר, מקור הבריאה המשפיע החיות, "ושמו"  הוא מלכות, שזה הטבע והבריאה ו"שניהם אחד". אין שני דברים, טבע ולמעלה מן הטבע - החיות של השי"ת – 'שניהם אחד', הראהו שהחודש – החדש – חיות השי"ת והזה זה שהלבנה מתחדשת והכל אחד.

  והמתבונן יוכל למצוא את הפנימיות בהיותו בעולם הטבע שנקודה זו הי' קושי של משרע"ה להבין, כי הוא הי' בדרגא של למעלה מההסתר של הטבע. והראהו  לפני השקיעה כשהוא עדיין במצב של יום שלאספקלריא דנהרא וכך הבין שיש מצב של הסתר שגם שם אפשר למצוא את מקור החיות.

  Reply to this comment.Flag this comment.

 • S

  S.F. -3 years ago

  וכ' הזה להודיעהו כי ה' ושמו אחד

  Dear Rabbi
  Thanks for your amazing chasidus classes, they are the highlight of my day!
  Regarding the line of the sefas emes we learnt today וכ' הזה להודיעהו כי ה' ושמו אחד I am thinking perhaps we can explain it somewhere along the following lines... 

  The sefas Emes starts off with a reference to a shtickel he wrote in Parshas Shemos, where he explains that somebody who is rooted in Emuna understands that even hester comes from HaShem and thats how you go from exile to redemption and thats how we get to Echod.... 
   ופי' אמונה הוא הדביקות בשורש וחיות הש"י. וכ' אמת ואמונה ערבית שבעת ההסתר העצה ע"י אמונה הנ"ל. וז"ש והן לא יאמינו לי. שכל הגאולה תלוי בבחי' אמונה. וזה יש תמיד לכל איש מישראל בכל מיצר והסתר שיש בכל יום. וע"י שנמשכין אחר הפנימיות ויודעין שהוא רק הסתר ממילא אין משגיחין על החיצוניות כלל ועי"ז נגאלין מכל מיצר [וזה ענין סמיכות גאולה לתפלה כמ"ש במ"א]. וזה הי' ג"כ אות המטה שע"י שנתחזק ויחזק בו נתהפך מנחש למטה. להורות שע"י שמדובקין בפנימיות ואין משגיחין במה שנראה מבחוץ נתברר האמת ונתבטל ההסתר כנ"ל. כי ההסתר ג"כ מחיות הש"י וזה דבר עמוק מנפלאות הש"י שגם כח ההסתר עצמו מהש"י אף שנדמה למתנגד להקדושה. וכפי אמונת האדם נתברר האמת כנ"ל. ובגלות נסתר זו הידיעה כי אם הי' האמונה מאירה כראוי לא הי' גלות כלל. וז"ש זוה"ק וארא כי הי' הדיבור בגלות. שקול נק' כלל. ודיבור פרט ע"ש. פי' הקול הוא שורש האחדות בחי' ה' אחד ובבחי' דיבור הוא הנהגתו ית' העולמות והוא בפרט כל דבר על מקומו וזהו בחי' שמו שיתרבה כבוד שמו בהעולמות. [ובפרט יש דברים שנראין מבחוץ נפרדים מהקדושה והוא פרט הצריך לכלל. וז"ש בדברו מעריב ערבים]. ולזה העיקר אמונה כמ"ש בא חבקוק והעמידן על אחת. פי' להיות ידוע שכל הנבראים הם רק בחיות נקודה אחת הכוללת הכל.   וממילא אין הפרש בין שנגלה או נסתר כשהאדם נתבטל להפנימיות כנ"ל:  

  Perhaps HaShem wanted to teach Moshe who was higher than this bechine of חשיכה as you explained because Moshe is אספקלריא דנהיורא so in order for Moshe to be able to understand this HaShem showed him the חשיכה בין השמשות davke which is the אמצעי between day and light perhaps a status of day where moshe can still be but towards darkness so that Moshe should be able to understand this concept of the achdus of golus and geula and give this over to klal yisroel. In this matzev hashem told moshe 'hacodesh HAZEH' like it's now a combination of light and dark (bein hashmoshes) this is the achdus of הויה which is the אור אין סוף with שמו which is  הנהגתו ית' העולמות והוא בפרט כל דבר על מקומו וזהו בחי' שמו שיתרבה כבוד שמו בהעולמות.

  Reply to this comment.Flag this comment.

 • דב

  דוד בעדני -3 years ago

  אולי אפשר לומר כי 'זה' הוא בחינת ראתה שפחה. על הים, וזה קלי ואנוהו, ואמר זה אל זה זה השם  קיווינו לו  ויושיענו,  ר"ל אולי 'זה' מסמל ראייה באספקלריה המאירה ודו"ק.

  יישר כוח על כל השיעורים. בתקופה האחרונה ההקשבה להם ממלאת את הזמן בנסיעות לעבודה וממנה. ומעשירה את הידע בנושאים מגוונים ובעזרת השם נגיע גם אל והשבות אל לבבך לשמור לעשות ללמוד וללמד. 

  Reply to this comment.Flag this comment.

 • Anonymous -3 years ago

  Perhaps he is saying that zeh this hischadshus which your are seeing in the darkness (bein hashmashos) is echad. Meaning through the emunah in the dark times you can bring out the pnimius of havayah. See Sefas Emes beg. SHemos

  Reply to this comment.Flag this comment.

 • P

  Pearl -3 years ago

  Avodas Hashem - It's not to be a slave...

  Rihal said:

  "עבדי הזמן - עבדי עבדים הם. ועבד ה' הוא לבדו חופשי, על כן בבקש כל אנוש חלקו, חלקי ה' אמרה נפשי"

  Your lecture reminded me of that.

  Thank you very much!

  Reply to this comment.Flag this comment.

 • צ

  צבי -3 years ago

  רבי יוסף יצחק היקר הי"ו

  שמעתי את השיעורים של כבודו על התחדשות הירחואת התקוה הגדולה שעולה מתוך שאחרי החושך קמים ומתחדשיםולא חיים בעבר. רציתי להוסיף באותו עניין שני דברים:הדין הוא שמן המילה אתם (חסר ו) שכתובה בפרשת אמור 3 פעמים לומדים: "אתם אפילו שוגגין אתם אפילו מזידין אתם אפילו מוטעין".[ר"ה כה ע"א]/

  והלימוד מזה לאדם שנפל, לא רק אם עשה בשוגג אלא אפילו במזיד ונמצא עמוק בחושך ובאפילה ולא רואה לעצמו שום קרן אור הוא יכול להתחדש והוא הקובע את חייו לעתיד.

  וההיפך מזה ר"א בן ערך (שקרא עליו ריב"ז 'כמעיין המתגבר' שמראה  על חידוש ונביעה בלתי פוסקים) איעקר תלמודיה בגלל חמרא דפרוגייתא ומיא דדיומסת [שבת קמז ע"ב]ובעא למיקרא 'החדש הזה לכם' אמר החרש היה לבם. (בחסידות אומרים, שלא היה לו רבי ולכן טעה באותיות אלו. ואמר ר ב י במקום האותיות ד ז כ - כי הוא היה הרבי של עצמו)/

  התענוגות החומריים ששקע בהן אטמו וחירשו את ליבו ובמקום לחיות את ההווה שכולו חיבור לקדושה כפי שהבאת משפת אמת תרל"א שנרמזת במילה הזה הוא שקע בעבר -  היה.  והפסיק להתחדש.והשפת אמת מביא בויק"פ פרשת החודש (בכרך ויקרא) בשם זקנו, ונדמה לי להסביר את פירושו שבעומק הוא לא טעה לגמרי אלא תמיד יש הסתר מקודם ואח"כ התחדשות והוא היה צריך להמשיך אחרי החרש היה ליבם ולקרא החודש הזה לכם. אולם הוא שקע ולא עלה כדי להתחדש אחרי הנפילה.

  בברכה צבי שורץ ישראל

  Reply to this comment.Flag this comment.

 • YYJ

  Yosef Yitzchak Jacobson -3 years ago

  Barshas Bo Living Shiur: HaZeh connected to YHVH

  The Hebrew word הזה equals 8 מספר קטן and shem HaShem י _ה _ו _ה is equal to 8 מספר קטן. The chodesh levana is a continuous ONE in the Chesh of Life with Shem HaShem. etc..

  Reply to this comment.Flag this comment.

  • D

   dovid -3 years ago

   The Gemara in Sanhedrin (42a) learns that reciting Kiddush Levana in its proper time is greeting the Shechina. This is derived from the use of the word “זה ”, both in "החודש הזה לכם", and seeing the Shechina during kriyas Yam Suf , "זה א_לי ואנוהו" How is the moon like greeting the Shechina?

   The Pri Megadim (426:9) explains, "when we see the rebirth of the moon, it reminds us of the greatness of Hashem, and how all the celestial bodies obey Hashem’s command." From this we can see the majesty of  HaShems name YHVH as the tool utilized in creation , as you taught אני   יוד_ה_ו_ה HE permeates all creation.

   The minor connection is the remez found in the numerical equivalency of the word הזה  in the new moon and in HaShems name identifying the source of & continued presence of HaShem in CREATION.

   This celestial body is focusing us to constant ly see HaShem!! The Sefas Emes was referencing the above Gemara.

   Dovid 

   Reply to this comment.Flag this comment.

 • KA

  karen alexandrovich -3 years ago

  second part

  Please Rabbi, I can´t wait for the second part of the class, I´m a bit addicted

  Reply to this comment.Flag this comment.

 • מכ

  מאיר כרמל -3 years ago

  "כל הנביאים נתנבאו בכה אמר ה - מוסף עליהם משה שנתנבא בזה הדבר"

  "זה" בחינת אספקלריא דנהרא, 

  זה - בחינת הויה

  כה - בחינת א-ד-נ-י

  Reply to this comment.Flag this comment.

 • MS

  Mayer Sodden -3 years ago

  Yasher koach!!!

  Reply to this comment.Flag this comment.

 • S

  Sarah -3 years ago

  Fantastic class. Thank you so much. Really brought me to appreciate Hashem giving a new opprtunity to start life every second. Wow!

  Reply to this comment.Flag this comment.

 • MH

  miriam hefetz -3 years ago

  hashem is י-ה-ו-ה is the midah of rachamim and the other names are stricter/more concealed... so when you stuck in the darkness of the moon time remember both of those midos are for your benefit. 

  Reply to this comment.Flag this comment.

 • DB

  Danny Bergson -3 years ago

  answer to Rabbi YY question on Hashem echad ushemo echad

  hazeh informs that hashem and his name are ONe- 

  Lfi anivus daati the sefas emes is teaching us that once Moshe is shown the possibility of revelation even in the darkness the "night of beriya yetzira asiyah relative to atzilus " then He can realise truly that hashem (who is beyond worlds ) is one with His name (which is within worlds)

  a suggestion to your question 

  Reply to this comment.Flag this comment.

 • SM

  Sara Metzger -3 years ago

  Someone asked...

  What if I have a lot of pain.? How can I experience it? How can I deal with it?

  Reply to this comment.Flag this comment.

 • SM

  Sara Metzger -3 years ago

  Someone asked...

  This was amazing, insightful, powerful and needs to be absorbed and shared. A practical implementation of this?

  Reply to this comment.Flag this comment.

 • SM

  Sara Metzger -3 years ago

  Someone asked...

  Why is Israel like the moon?

  Reply to this comment.Flag this comment.

 • SM

  Sara Metzger -3 years ago

  Somebody said...

  The same is with changes and advances in avodas hashem, where one has to continually recalculate their abilities like the story of the baby elephant.

  Reply to this comment.Flag this comment.

  • SF

   S. F. -3 years ago

   Tye story of the elephant is the way baby elephants are tied down by small ropes but as they grow up and get stronger they still dont try to free themselves from these ropes as they dont realise that although they where not strong enough to free themselves from these ropes when they where younger and smaller, now that they have grown they definatly can. But because they dont recalculate their abilities and renew themselves they stay with the same mind state as they where when they where young and therfore they dont even bother trying anymore. 

   Reply to this comment.Flag this comment.

 • SG

  Sarah Goldberg -3 years ago

  "Hachodesh HAZEH lechem" connected to "Hashem Echad o'Shmo Echad"

  Hashem said to Moshe that not only is this the image of a new moon that establishes the new month,  but DAFKA THIS new moon of THIS month,  Nissan is connected to Hashem's name and essence is One. 

  There is an opinion that in Nissan the world was created. Perhaps for that reason dafka the month of Nissan the month of  creation (one opinion) and the FACT or creation shows that Hashem is One and His name is One. 

  Reply to this comment.Flag this comment.

 • CL

  Cirel Lipskier -3 years ago

  Zeh

  Zeh from the loshoin Zeh Kayli v'anvayhu . Perhaps this can help understand that loshoin of the Sfas Emes

  Reply to this comment.Flag this comment.

 • SG

  Sarah Goldberg -3 years ago

  Moshe introduced Shabbos while the yidden were still slaves?

  Later confirmed by Hashem as part of Taryag mitzvos. 

  But.....I thought that the concept of  Shabbos was known to Adam and passed down throughout the generations. Surely kept at least by the Leviim not subjugated to slave labor in Mitzrayim? 

  Reply to this comment.Flag this comment.

 • SG

  Sarah Goldberg -3 years ago

  Moshe couldn't understand what the new moon looked like

  He also couldn't understand how to build the menorah.  Both are physical items he had trouble with. 

  Was he overly ruchnious and couldn't relate to physical mitzvah objects? 

  Reply to this comment.Flag this comment.

 • SG

  Sarah Goldberg -3 years ago

  Every millisecond the world is recreated anew

  The Rogachover said this as well, no? 

  It was said both that every millisecond the world is recreated anew AND ALSO that this is a daily (every 24 hours NOT every millisecond) occurrence and re-creation.  The pot assumes a different status after 24 hours.

  Which is it? The world is re-created every millisecond OR daily? 

  Reply to this comment.Flag this comment.

 • S

  Sara -3 years ago

  Living in the moment,

  this gift that we all get, all the time every second, every minute... the words I get, the words I understand logically, and sometimes it does happen, but how can that be accessed all the time? Do we have to tell us that message constantly? Hearing the words and allowing that feeling to be integrated into our system, not always an easy thing to do. Do you do it, can you do it?

  Reply to this comment.Flag this comment.

 • SG

  Sarah Goldberg -3 years ago

  The mitzvah of rosh chodesh was given to allude to newness

  And that the imminent geula, the first geula, was about to be something totally new in the experience of the enslaved yidden.

  But....

  Any mitzvah would also be new. Soon the yidden would be given the NEW mitzvah of kashrus, which was also totally new. Any new mitzvah could have  served as an allusion to the new geula they were about to experience.  

  Reply to this comment.Flag this comment.

 • SG

  Sarah Goldberg -3 years ago

  Why interrupt the Exodus saga with the mitzvah of rosh chodesh?

  Hashem laid out the various steps to prepare for the mitzvah and commandment to depart Mitzrayim.  One of those steps was to prepare a sheep on the 10th of the month. 

  How to know when is the 10th without knowing when is the first day of  the month? 

  Although the concept of every 7th day being Shabbos existed from the beginning, and the lunar  cycle was known,, the concept of anything occurring on a particular day of the month was new and newly revealed to yidden on that rosh chodesh Nissan. 

  Reply to this comment.Flag this comment.

Women's Class -- Sefas Emes Bo

Rabbi YY Jacobson

 • January 19, 2021
 • |
 • 6 Sh'vat 5781
 • |
 • 1507 views

In loving memory of Yenta bas HaRav Menachem Mendel, who passed away on 2 Shevat, 5778.
A sole survivor from Auschwitz, she rebuilt a life and family saturated with faith and kindness.
Dedicated by her son, Mendel Zilberberg shlita.

Related Classes

Please help us continue our work
Sign up to receive latest content by Rabbi YY

Join our WhatsApp Community

Join our WhatsApp Community

Ways to get content by Rabbi YY Jacobson
Connect now
Picture of the authorPicture of the author