Picture of the author
Picture of the author
War bannerWar banner

Three Parts of You Walk Into a Marriage

The Internalized Connection, the Overarching Bond, and the Super-Conscious Oneness

1 hr 30 min

The Great Synagogue of Shklov (Belarus) Built in 1790, 17 years before this discourse was presented by the Alter Rebbe, Rabbi Schneur Zalman of Liadi, in Shklov, 1807.

Class Summary:

This class was presented on Monday Parshas Bechukosai, 22 Iyar, 5779, May 27, 2019 at the Ohr Chaim Shul, Monsey, NY 

Please leave your comment below!

 • ע

  עזריאל -5 years ago

  שיעור יום ב' בחוקותי תשעט מאמר מזמור שיר חנוכת

  ב"ה. יום ב' פר' בחקתי תשע''ט – שיעור בלקו''ת מאת הרה''ג והחסיד מוה''ר ר' יוסף יצחק יעקבסהאן שליט'א

  מאמר מזמור שיר חנוכת הבית - פרשת וזאת הברכה צט ג - ד

  דיברנו לעיל, שמלכות קשור לשכחה, בעניין כל הרודף אחר הכבוד וכו'.

  מלכות אמיתי ומנהיגות אמיתי זה כשלא רוצים את זה באמת לאמיתו ולא כאילו לא רוצים אלא ממש זה בחינת עונש, וברגע שרוצים את זה, אפי' לכוונות טובות לשם שמים וכדו', אזיי זה כבר לא זה, והאדם עלול לפתח הרבה בעיות בהמשך הדרך וכו'.

  כמו שאנו רואים אצל משה רבינו, שניסה בכל האופנים להתחמק מהמטלה שה' הטיל עליו....

  לעומת זאת יש מנהיגים שמשקיעים מאות מיליונים כדי לזכות במלכות.

  אך אם מבינים ע''פ הנ''ל מה זה מצוות שכחה, שרק במצב כזה אפשר להגיע לשכחה, אזיי זה ההגדרה שלו, בחבינת עתיק, ובבחינת התת מודע.  

  כמו דוד המלך לא חשב בכלל שיקבל את המלכות, עד ששמואל הנביא הגיע, והרי היה עוד 7 ילדים שיכלו לקבל את המלכות וכו', כפי שדוד בעצמו אמר "אם לא שויתי, ודוממתי נפשי כגמל עלי אמו" כפי שהסברנו לעיל.

  ולכן נאמר בדוד והקמותי לך בית נאמן הרי נק' בחי' מלכות בשם בית והיינו מפני שאמר לא גבה לבי כו' ודוממתי וכמו הבית נעשה מבחי' אבנים ועפר שהוא בחי' דומם ושרשו מבחי' מקיף דמקיף כך המל' היא בחי' הספירה האחרונה שבע"ס דאצי' ושרשה הוא מאד נעלה מבחי' מקיף דמקיף כנ"ל. ולכן בחנוכת הבהמ"ק שנמשך לשם מבחי' מקיף דמקיף כנ"ל שהוא למעלה מן הרצון בחי' כתר כו'. ואין שייך שם שמחה כלל כמו במצות שהוא ברצון האדם דכתיב אשר לא עבדת בשמחה כו' אשר קדשנו במצותיו כו' מפני ששרשה הוא מבחי' רצון העליון כנ"ל משא"כ חנוכת הבית חומה בחינת דומם ששרשם למעלה מן הרצון כנ"ל אין שייך כלל שמחה לכן היו נצרכים להמשיך שם בחי' שמחה (ועמ"ש ע"פ ושאבתם מים בששון שלפי שניסוך המים הוא מבחי' שלמעלה מבחי' ניסוך היין שהיין משמח כו' ע"כ צריך לחברו עם בחי' שמחה. וזהו ענין ושאבתם מים דייקא בששון ע"ש) וזהו מזמור שיר חנוכת הית להמשיך בחנוכת הבית בחינת שמחה ולכן עושים משתה ושמחה בעת חנוכת הבית (וזהו ג"כ ענין מזמור שיר שהוא נראה כפל ענין כמ"ש באלשיך. והיינו ע"ד הנ"ל במעשה דחסיד א' כו' מה ראית לשמוח בשמחת מצוה זו מכל מצות כו' וכנ"ל וכ"ש בחנוכת בית המקדש שזהו כללות בחינה זו ועמש"ל מזה לעיל).

  איפה שיש רצון יש שמחה,

  משא''כ חנוכת בית חומה שזה בחינת דומם, וזה הרי הכי נמוך, כידוע שמה שהכי גבוהה נופל למקום הכי נמוך, אבל אין שם שמחה בדומם. ולכן היו צריכים להמשיך שמחה, ולכן עושים שמחה ומשתה בחנוכת הבית, וזהו עניין מזמור שיר.

  מזמור ושיר זה כפל הלשון, והיינו בדרך הנ''ל במעשה חסיד אחד, ששכח את השכחה ועשה סעודה גדולה.

  וזהו עניין ושאבתם מים בששון וכו' ונסכו יין וכו' בסוכות גם היה ניסוך המים וכו' אבל מה יותר משמח יין או מים? בוודאי יין... אלא בסוכות היה עניין גדול להביא שמחה בתוך מים, וכמו''כ להביא שמחה מיוחדת בבית.

  כל הסיפור עם רות, אלימלך שמגיע מיהודה וכו' אלימלך מת וכו' אבל רות רוצה להישאר עם נעמי, באשר תלכי אלך וכו'....רות מתחתנת עם בועז שגם מגיע מיהודה, פרץ ותמר וכו', עובד, ישי, ודוד...

  אצל רות, בירכו וכו' ויהיה ביתך כבית פרץ וכו', הגדרה של הולדת ולד זה הגדרה של בחינת בית.

  וזהו ויהי ביתך כבית פרץ אשר כינה הולדת הולד לבחי' בית כי בני לאו בזכותא תליא מלתא אלא במזלא כו' זכות הוא בחינת התפשטות י"ס דאצילות שהם בבחי' אור פנימי השכלה שכל לזכות כו' אבל בני שרשם למעלה מן השכל ובחי' מזלא שהוא בחי' מקיף העליון כי פי' מזלא היינו המקור שהוא המשפיע ומזיל להיות יזל מים כו' ונוזלים מן לבנון כו' ולכן נקרא בשם בית ששרשו ג"כ מבחי' מקיף עליון כו' וז"ש והתקין לו ממנו בנין עדי עד כו' ועמ"ש בפ' ואתחנן בד"ה וזאת המצוה דתורה שבעל פה נקרא בית אל תקרי בניך אלא בוניך כו' ע"ש:

   

  כדי להבין הנ''ל יש גמ' במועד קטן כח' א. אמר רבא חיי בני ומזונא, לאו בזכותא תליא מילתא אלא במזליא, דהיינו בריאות ילדים ופרנסה הכל תלוי במזל. ורבא מסביר על רבה ורב חיסדא, שניהם צדיקים, כשלא היה גשם שניהם התפללו ונענו, אחד חי 40 שנה והשני 92 שנה וכו' וכו' כל התיאורים. ושניהם היו צדיקים ...וכו' רבא סיפר על עצמו וכו' מאוד מאוד מעניין....  

  אבל אנו יודעים שזה צריך הבנה, האם רבא טוען ששום מצוה אין שום השפעה על עתידו??

  והרי יש את המחלוקת האם יש מזל לישראל או לא ??

  ומה זה בכלל מזל, הראשונים מסבירים, עי' בהמפרשים שנעתקו בגמ' מתיבתא למועד קטן כ, וכן בארטקסרול וכו'.

  מזל מסביר המכתב אליהו בח"ד מהו מזל.

  מזל בדרך כלל קשור למזלות, אוסטרונומיה, שכל חודש יש את המזל שלו וכו', כמו'כ יש מזלות לפי שעות היממה, וכל זה משפיע בכל מיני מצבים וכו' וזה היה המחלוקת. ורבא בא ואומר שאין מזל לישראל, ומספר על רבה ורב חיסדא, ומספר על עצמו שהתפלל על שלושה דברים ושניהם הוא קיבל, אם כך נראה שהוא לא ממש מאמין שהכל תלוי במזל כי למה הוא התפלל?

  כל בן אדם יש לו שליחות בעולם, כשאומרים מזל, הכוונה שבן אדם יש לו כל מיני חוזקות וחולשות וכו' כי זה השליחות שלו למי שהוא באמת, כפי שלא בוחרים איפה ללדת וכו', ולכן זה נקרא מזל , כי זה השליחות שלו...

  אז איפה נכנס תפילה? תשובה ומעשים טובים, לפי הראשונים, זה לא שמזל הוא אבסולוטית, אלא הכל מגיע מאת ה' ואתה לא קרבן למזל, אלא הכל מנוהל בה' ולכן המזל לא פיקס.... ואפי' אלו שטוענים שיש למזל לישראל הם מודים שא''א לעבוד אותם כמו עבודה זרה...

  רש'י מסביר שם שאפי' לפי רב חיסדא אין מזל לישראל, ע''י תפילה משתנה מזל. תוס' מסביר שהמזל משתנה בגלל זכות גדול. ופעמים שאין משתנה...

  בעל התניא מסביר, ע''פ רבא אפשר לשנות את המזל ע''י תפילה וכו' וכולם מסכימים בזה בצורה כזה או אחרת...

  לעניינו מזל קשור למקיף דמקיף, וזה לא משהו כמו מזל רע וכו', אלא זה קשור למקום מאוד מאוד גבוהה, דהיינו הוא קשור למקום למעלה מטעם ודעת, ורצון דרצון, ולכן איני יכול להיכנס לשם, לעומת זאת זכות זה תמיד במודע, משא''כ מזל קשור למקיף דמקיף שאין שם שכל, ואין שם דיונים ואין שם בכלל כניסה...כי זה מקיף העליון... לכן רבא מסביר למשל ילדים, לכאורה ילדים זה קשור לחינוך, וניתן להסביר כל דבר ודבר, כפי חנוך על פי דרכו וכו'... אבל חינוך אמיתי זה ממלא כל עלמין, כי אני מכניס חיות אצל הילד וכו'.

  בא רבא ומסביר שיש חלק, שזה קשור למזל, וזה קשור למעלה מן הדעת והשכל, למה? כי זה קשור לבנין בית נאמן בישראל , ביתו זו אשתו. חתונה זה בחירה בוחרים בן זוג או בת זוג, וזה הכל קשור לסגנון שלי, ערכים, אימון, וההשתדלות שלי, אבל יש חלק של החלטה שקשור למקיף דמקיף, ואנו לא באמת בוחרים, כמו יעקב בחר בלאה למרות שאנו יודעים שהוא בחר ברחל אבל בסופו של דבר הוא התחתן בתחלה עם לאה. לכן יש שני חלקים, חלק המודע וחלק התת מודע, כי מה שאני בוחר מוגבל בדעת שלי, שאני חושב שזה אני, אך מה שאני בוחר בתת מודע ולא קשור למה שאני ממקום מודע, זה כבר ממקום הרבה יותר גבוהה.

  כנ''ל פנימיות הכתר זה לא מוגבל ומדכא וזה מאוד מאוד עמוק...

  יש גמ' ''איהו לא חזיה מזליה חזי'', דהיינו אני לא יכול לראות את זה, אך המזל שלי, לפי כל השיעורים הנ''ל אנו יכולים להעריך נכון את כל העומק הזה.

  לכן העיניים שלי לא רואה אבל המזל שלי רואה, ועוד איך הוא רואה.

  לכן בזוגיות, יש את החלק הממלא חיות וכו' שאני בוחר כביכול בן/בת זוג,אך יש את הרמה היותר גבוהה שזה המקיף דמקיף, שהרצון דרצון בא מאותו מקום, וזה הסובב כל עלמין, ושני בני הזוג צריכים להיכנס באותו מקיף. כפי שיש בהלכה היא בבגדה והוא בבגדו יוציא ויתן כתובה, אלא מאי שניהם צריכים להיכנס למקיף אחד גדול.  לכן העולם החפשי מתגרשים כי היו להם רק המזון והיו קשורים רק לחלק המזון שזה הממלא והחיות ולא קשור לחלק המקיף, רצון העליון וסובב וכו' כנ''ל, הואיל שהמקיף יש משהו הרבה יותר עמוק של התחייבויות ולכן לא מתגרשים כ''כ מהר (ואיני מדבר על מקרים בעייתים שאז פשוט שצריך לעשות מה שצריך לעשות).

  ע''פ פשטות זה התחייבות לרצון ה'... כשיש התחייבות למקיף, אזיי מוצאים בזוגיות עמקות של רצון העליון ומקיף אפי' אחרי שהתרגלו לחלק הממלא והחיות.

  Reply to this comment.Flag this comment.

 • RA

  Reb Aharon -5 years ago

  Brief summary of shir

  Mon May 27, 2019

  Summary:    “one who runs after kavod won’t get it”

  Not wanting is the ultimate

  Rooted in atik which is beyond conscious

  Dovid HaMelech great example of this.                       Heir

   

  Text: 

  Alshich:  two times “mizmor shir…” – chanukas habayis

  Nisuch hamayim on Sukkos – simchas bais hashoeva –

              Wine – connected to simcha -  Shoftim:  “wine brings joy to man & Elokim”

              Water – not connected to simcha

   

  Rus – Boaz (grandson of Peretz, one of twins of Tamar & Yehudah) from that union came Oved then Yishai then Dovid

  Rus:  Chap 4?:  “build a house like a house like Peretz”

   

  Moed Katan 28a: 

     Amar Rava:    re: life, children, mazon depend on mazel not zechuyos

              Ex.  Rabbah – lived 40 years, hardly had bread, 60 events of grief

                    Rav Chisda  - lived 92 years, very rich, 60 chassunas (simchas)

                          Both davened for rain during famine and it came

        Rava wanted 3 things:  wisdom of R Huna, $ of R Chisda and humility of

  Rabbah --- got first two, not humility of Rabbah

   

  Behavior not connected w/life?!?!

   

  Shabbos 156:  R Chanina – yes mazel b’Yisrael

                             R Yochanan – no mazel b’Yisrael

              Rashi:   he means thru davening, mitzvos, etc one can change their mazel

   

  Rav Dessler (Vol 4?):  re: this Gemorah – mazel, etc

  Mazel – source of flow for each particular person

  How’s hishtadalus fit in? 

  G-d chose the mazel – not fixed, immutable, one is not a victim

  Two possible influences on one’s life (ie when they’re born):

  Zodiac signs – beyond backdrop of the sun

  Hours of the day -

   

  Back to Rava:  a zechus can change mazel and sometimes it won’t – it doesn’t

  always work

   

  Baal HaTanya:  mazel – rooted in deeper place of a person, the core of the person

           Zechus – conscious decision – bais din decides innocent or guilty – w/seichel

           Mazel – beyond seichel

   

  Educators – must see the needs and strengths, etc of each child individually

   

  In life:  marriage – a “binyan”     Gem Shabbos:  R. Yosi:  “wife is my home”

   

  1:11:00  Wife is the home.  Cohen gadol must be married.

   

  Functioning with your identity.

  Marriage –  always new things you see in your spouse

              3 levels:

                     Mazon – gets depleted, personalities mesh together,

  “it works for me, it works for you”

                     Levush – ratzon – wills mesh together  - committed/unwavering

                                      Stuff of a relationship – dedicated to the ratzon of HaShem

                     Bayis -  we’ll probably get to it

   

  Maamar parshas V’Yeitzay:  Yaakov chose Rochel, married Leah     choose w/o knowing that you chose it. 

   

  Meg 13:  Daniel – mazel saw it, I saw it ……

   

  Do you want me to tell you the truth or do you want me to tell you what you want to hear? 

   

  Kesuvos:    I’ll remain in my clothes, you in yours …

   

  Makif – overarching commitment

  Old couple 104 & 98 yrs old getting a divorce – waited for the last child to die

  Reply to this comment.Flag this comment.

 • א

  אליעזר -5 years ago

  מדהים

  המאמר בימים האחרונים מדהים ביותר ממש אין סוף.

  יחד עם זאת זה ממש לא קל לעכל אותו, ..צריך הרבה הרבה עבודה וסיוע מלמעלה ומהאדמור הזקן.
   
  אתה יודע, אני תמיד תוהה במצבים כאלו, 
   
  הלוואי והייתי שומע את המאמר מפה קדשו בשעת מעשה, אולי הייתי קולט כל מיני עניינים במודע ובתת מודע, הייתי שומע את הניגון.... את הקול.... את הרוח... את ההבל... את ההשתוקקות... את הדביקות... את ההתאפקות לא להגיע לכלות הנפש... 
   
  דהיינו לראות כזה יצירה לצאת מפי קדוש זה בטח היה חוויה אלוקית שלימה, אבל גם לימוד עצום ואולי הייתי מבין את זה כדבעי...ובטח הייתי מרגיש את האלוקות והאמונה באוויר....
   
  אבל כנראה שאני לא יכול לדמיין את זה בכלל, אני רק יכול לנסות לצייר... אבל בטח זה לא מגיע לריאליות... 
   
  משתף מחשבות שלי :)
   
   
   

   

  Reply to this comment.Flag this comment.

Likkutei Torah Mizmor Shir Chanukas Habayis #12

Rabbi YY Jacobson

 • May 27, 2019
 • |
 • 22 Iyyar 5779
 • |
 • 588 views

Dedicated by Davis Lewin.

Classes in this Series

Please help us continue our work
Sign up to receive latest content by Rabbi YY

Join our WhatsApp Community

Join our WhatsApp Community

Ways to get content by Rabbi YY Jacobson
Connect now
Picture of the authorPicture of the author